Wydział Geodezji i Kartografii realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) prowadzenia, aktualizacji i modernizacji operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali w systemie informatycznym,
2) sporządzania gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych 
 ewidencją gruntów, budynków i lokali ,
3) udzielania informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych i prawnych,
4) rejestracji długoletnich umów na dzierżawy gruntów rolnych,
5) udostępniania danych dotyczących transakcji i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym,
6) wykonywania dokumentacji przewłaszczeniowej, sporządzania i udostępniania wypisów z rejestru gruntów,
7) archiwizowania dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych,
8) prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,
9) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
10) prowadzenia bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie,
11) prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
12) zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej oraz osnów szczegółowych,
13) prowadzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków,
14) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
15) wydawania z zasobu dokumentów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych,
16) udostępniania z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego danych zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym,
17) kontrolowania opracowań przyjmowanych do zasobu od wykonawców prac geodezyjnych oraz pod względem informatycznym, opracowań przyjmowanych do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
18) koordynowania i uzgadniania z inwestorami usytuowania projektowanych  sieci uzbrojenia terenu,
19) zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
20) współpracy między jednostkami prowadzącymi ewidencję geodezyjną
i jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci,
21) nanoszenia na mapę zasadniczą lub jej kopię uzgodnionego usytuowania projektowanej sieci.