1. Wydział Komunikacji realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) ewidencji pojazdów,
2) nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
3) wydawania uprawnień komunikacyjnych,
4) nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców,
5) koordynacji oraz uzgadniania rozkładów jazdy przewoźników,
6) udzielania licencji i zezwoleń w transporcie drogowym,
7) inżynierii ruchu,
8) usuwania pojazdów z dróg,
9) wydawania zezwoleń na zawody sportowe i inne imprezy, które powodują utrudnienia ruchu oraz uzgadniania organizacji imprez o charakterze religijnym,
10) współdziałania z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych w zakresie transportu drogowego,
11) przeprowadzania badań i analiz potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym oraz ustalania zmian w planowanej sieci komunikacyjnej,
12) zapewniania odpowiednich warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego,
13) określania zasad korzystania z przystanków zarządzanych przez organizatora,
14) wyboru operatorów i kontraktowanie usług przewozowych,
15) opracowywania projektów systemów taryfowych oraz realizacji polityki taryfowej , ustalania sposobu dystrybucji biletów,
16) kontroli realizacji usług przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości,
17) rozliczania za świadczone przez operatorów usługi przewozowe,
18) udziału w pracach studialnych i planistycznych dotyczących rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
19) współpracy z gminami w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie powiatu.


2. Czynności związane z realizacją zadań w zakresie ewidencji pojazdów – realizowane są w siedzibie Starostwa oraz w Ośrodkach Zamiejscowych zlokalizowanych we wszystkich siedzibach władz gmin na terenie powiatu bydgoskiego.

3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, obronności, obrony cywilnej, ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwpożarowej, w tym związane z opracowywaniem i aktualizowaniem dokumentacji planistycznej oraz zapobieganiem innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

4. Pełnomocnik ds. wyborów – urzędnik wyborczy realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) zapewnienia sprawnej obsługi Powiatowej Komisji Wyborczej, w tym przekazywania jej aktów prawnych, wyjaśnień i innych materiałów otrzymywanych z bydgoskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
2) przygotowywania projektów pism, umów, uchwał Rady Powiatu oraz Powiatowej Komisji Wyborczej dotyczących wyborów samorządowych,
3) terminowego przekazywania do bydgoskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego danych statystycznych i innych niezbędnych informacji zapewniających sprawną organizację wyborów samorządowych,
4) uczestnictwa w udzielaniu niezbędnych informacji dotyczących wyjaśniania skarg i odwołań wnoszonych do Państwowej Komisji Wyborczej i Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego,
5) przygotowywania planu wydatków, prawidłowego wydatkowania oraz rozliczania środków finansowych otrzymanych na organizację wyborów samorządowych.