OPIS SPRAWY

Jeśli szukasz informacji o działalności instytucji publicznych, a nie znalazłeś ich w prowadzonych przez nie Biuletynach Informacji Publicznej, możesz wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

 

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Wniosek możesz:

- złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (biurowiec – IV p. pok. 448) lub ul. Zygmunta Augusta 16 (parter – pok. 1A),

- wysłać pocztą, e-mailem lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Nie ma co prawda jednolitego wzoru wniosku opracowanego przez ustawodawcę, ale dla ułatwienia możesz skorzystać z naszego drukuwersja edytowalna / wersja PDF.

 

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Wystarczy wniosek w dowolnej formie. Instytucja, do której kierujesz wniosek nie może od Ciebie żądać złożenia go w określonej formie oraz podania celu, w którym chcesz uzyskać interesujące Cię informacje.

 

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Jeśli urzędnik ma do do informacji, o którą wnioskujesz bezpośredni dostęp, czyli może ją szybko przygotować – informację uzyskasz od razu.

Jeśli urzędnik potrzebuje czasu, żeby ją przygotować – możesz ją otrzymać do 14 dni od złożenia wniosku.

Jeśli przygotowanie informacji dla Ciebie będzie bardziej czasochłonne – możesz na nią poczekać do dwóch miesięcy od złożenia wniosku; wtedy jednak urzędnik powiadomi Cię o powodach opóźnienia i poda termin, do którego otrzymasz taką informację; na takie powiadomienie ma 14 dni od dnia, w którym złożyłeś wniosek.

 

ILE ZAPŁACISZ?

Udostępnienie informacji jest, co do zasady bezpłatne. Niemniej jednak instytucja może zażądać opłaty, jeśli poniosła dodatkowe koszty przygotowania wnioskowanych informacji. Informację o wysokości takiej opłaty powinieneś otrzymać do czternastu dni od chwili złożenia wniosku.

 

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

Możesz złożyć skargę na bezczynność instytucji, jeśli okaże się, że na przykład:
- instytucja nie przekaże ci informacji w wyznaczonym czasie i nie poinformuje cię o powodach opóźnienia,
- informacja, którą otrzymasz, będzie — twoim zdaniem — niepełna.

Możesz ją zanieść lub wysłać do siedziby instytucji, ale samo pismo zaadresuj do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Instytucja przekaże twój wniosek do sądu.

Możesz się również spotkać z odmową udostępnienia informacji, o które wnioskowałeś. Otrzymasz wówczas decyzję, w której podany zostanie powód odmowy. Jeśli się z nią nie zgodzisz — możesz się odwołać. Na decyzji znajdziesz informację, do kogo skierować odwołanie i w jakim czasie możesz to zrobić.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

Pracownicy wydziału, do którego został skierowany wniosek.

 

Informacja Administratora Danych Osobowych

Realizując wymogi Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (RODO), informujemy o  zasadach przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych  oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z  tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy jest: Starosta Bydgoski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, który będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tut. Urzędzie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień – kontakt meilowy: iodo@powiat.bydgoski.pl kontakt telefoniczny: 52 58 35 451

3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
4.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych;
4.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
4.3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W  związku  z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Bydgoskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Bydgoski.

6. Pani/Pana dane osobowe będą  przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W  związku  z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym  prawo do uzyskania kopii tych danych;
7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
7.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
7.3.2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
7.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
7.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
7.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:
7.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
7.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia.
7.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
7.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstaw) po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
7.5. prawo do przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przestanki:
7.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
7.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przestanki:
7.6.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
7.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W   przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych  odbywa się na podstawie zgody  osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W  przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych  osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.