Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego
    Obwieszczenie
opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 20.11.2013r. poz. 3470
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 08.04.2015r. poz. 1180 
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 08.04.2015r. poz. 1180 
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 02.11.2017r. poz. 4149 
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. z 14.02.2020r. poz. 953

Uchwała Nr 96/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego
    Obwieszczenie
opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 30.09.2013r. poz. 2899

Uchwała Nr 124/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego 
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 07.12.2017r. poz. 5186

Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski 
    Obwieszczenie
opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 30.09.2013r. poz. 2896
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 03.06.2014r. poz. 1713
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 02.11.2017r. poz. 4151

Uchwała Nr 254/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
    Obwieszczenie
opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 30.09.2013r. poz. 2897

Uchwała Nr 170/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierajacych świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 05.01.2018r. poz. 84

Uchwała Nr 207/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
    Obwieszczenie
opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 20.11.2013r. poz. 3470
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 02.11.2017r. poz. 4150 
    Obwieszczenie opublikowane w dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 14.02.2020r. poz. 951

Uchwała Nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z nia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
    Obwieszczenie
opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 26.06.2013r. poz. 2265
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 05.01.2018r. poz. 85 
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-pom. z 14.02.2020r. poz. 952

Uchwała 128/XVIII/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 07.12.2017r. poz. 5187

Uchwała Nr 186/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku
    Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 07.12.2017r. poz. 5185

Uchwała Nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
    Obwieszczenie opublikowane w dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 14.02.2020r. poz. 950