Uchwała Nr 194/XXXV/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2002r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 26.06.2002r. Nr 74 poz. 1524 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 216/XXXIX/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2002r. zmieniająca uchwałę Nr 22/VI/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 18.10.2002r. Nr 115 poz. 2372 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 19/IV/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z 30 grudnia 2002r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 21.02.2003r. Nr 13 poz. 225 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 20/IV/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazanie uprawnionych do tego organów – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 21.02.2003r. Nr 13 poz. 226 (uchwała nie obowiązuje)