Uchwała Nr 170/XIV/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposoby przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (...) – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 04.04.2012r. poz. 802 (uchwała obowiązuje ze zmianami). Załącznik .

Uchwała Nr 177/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 28.03.2012r. poz. 664 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 178/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 03.04.2012r. poz. 788 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 180/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty (...) – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 28.03.2012r. poz. 665 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 196/XVIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 09.05.2012r. poz. 1077 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 199/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego lub organizacjami pozarządowymi (...) projektów aktów prawa miejscowego (...) – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 16.07.2012r. poz. 1520 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 207/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 18.09.2012r. poz. 1890 (uchwała obowiązuje ze zmianami)

Uchwała Nr 208/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzieleni dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne (...) – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 18.09.2012r. poz. 1891 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 229/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 18.09.2012r. poz. 1892 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (...) – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 17.01.2013r. poz. 454 (uchwała obowiązuje ze zmianami)

Uchwała Nr 264/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (...) – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 17.01.2013r. poz. 455 (uchwała nie obowiązuje)