Uchwała Nr 275/XXV/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 815 (uchwała obowiązuje)

 

Uchwała Nr 276/XXV/13  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwaorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 816 (uchwała obowiązuje)

 

Uchwała Nr 284/XXVI/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 1246 (uchwała obowiązuje)

 

Uchwała Nr 285/XXVII/13  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 109/XVIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 1701 (uchwała obowiązuje)

 

Uchwała Nr 288/XXVII/13  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 1677 (uchwała nie obowiązuje)

 

Uchwała Nr 289/XXVII/13  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 1702 (uchwała nie obowiązuje)

 

Uchwała Nr 294/XXVIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 2254 (uchwała nie obowiązuje)

 

Uchwała Nr 312/XXIX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2013 - 2016" - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r, poz. 2797 (uchwała obowiązuje)

 

Uchwała Nr 319/XXIX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 26.06.2013r. poz. 2262 (uchwała obowiązuje)

 

Uchwała Nr 324/XXX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazajalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 2900 (uchwała nie obowiązuje)

 

Uchwała Nr 329/XX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 2901 (uchwała obowiązuje)

 

Uchwała Nr 347/XXXI/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 324/XXX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznychb szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 3434 (uchwała nie obowiązuje).

 

Uchwała Nr 354/XXXII/13  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - uchwała nie została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. (uchwała nie obowiązuje)


Uchwała Nr 366/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagr ód i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r. poz. 10 (uchwała obowiązuje)

 

Uchwała Nr 367/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury - publikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r. poz. 11 (uchwała obowiązuje)