obrazek

Skarbnik Powiatu
Grażyna Czepanko

ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066 Bydgoszcz
tel. (052) 5835409
fax (052) 5835452

grazyna.czepanko@powiat.bydgoski.pl

 

 

1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2) wykonywanie, określonych przepisami prawa, obowiązków w zakresie rachunkowości,
3) nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu oraz zapewnienie kontroli jego wykonania,
4) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny budżetowej,
5) nadzorowanie gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki organizacyjne Powiatu,
6) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
7) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa,
8) opracowywanie projektów uchwał w sprawach:
a) proceduralnych dot. trybu i harmonogramu prac nad projektem budżetu powiatu,
b) uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem jej zmian,
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian,
d) informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
e) finansowych wynikających z ustawy o finansach publicznych.
9) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
10) współpraca z bankiem w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, negocjacji, kredytu, itp.

2. Skarbnik bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Finansowo – Księgowego.