Starosta Bydgoski VI kadencji

WOJCIECH PORZYCH

obrazek

Ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
tel. (52) 5835422
fax (52) 5835452

Do podstawowych zadań starosty należy:

1. Organizowanie i kierowanie pracą Starostwa.
2. Sprawowanie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.
3. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.
4. Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
5. Realizowanie polityki personalnej w Starostwie.
6. Sprawowanie zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.
7. Sprawowanie zwierzchnictwa służbowego wobec jednostek organizacyjnych powiatu.
8. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami rady i zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
9. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami realizującymi zadania zbieżne z zadaniami powiatu.
10. Reprezentowanie powiatu na zewnątrz.
11. Starosta bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich oraz Audytora Wewnętrznego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.