Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/.  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1. od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

2. od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,

3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie właściwego organu podatkowego – tj. w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek właściwego organu podatkowego tj.

Urząd Miasta Bydgoszcz
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


Pozostałe decyzje, pozwolenia i koncesje wydawane przez Wydział Ochrony Środowiska, podlegające obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej.

-
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego – 100,00 zł.

-
Opłata skarbowa za wszelkie decyzje w zakresie gospodarki leśnej, leżące w kompetencji Starosty – 10,00 zł (dotyczy wyłącznie postępowań prowadzonych na wniosek strony),

-
Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych – 10,00 zł.

-
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustalenie kierunku rekultywacji – 10,00 zł.

-
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o uzgodnieniu warunków rekultywacji – 10,00 zł.

-
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o uznaniu rekultywacji za zkończoną – 10,00 zł.

-
Opłata skarbowa za wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopaliny – 616,00 .

-
Opłata skarbowa za wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny – 616,00 zł.

-
Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji):
- jeżeli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki określonej dla zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
- jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100 % stawki określonej
dla zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

-
Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.