Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIA STAROSTY BYDGOSKIEGO DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ STAROSTWA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Zarządzenie Nr 8/20 Starosty Bydgoskiego w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wydziału Promocju, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 7/20 Starosty Bydgoskiego w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 36/19  Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad sporzadzania, przekazywania i kontroli sprawozdań jednostek organizacyjnychi obsługujących Powiat Bydgoski

 

Zarządzenie 34/19 Starosty Bydgoskiego w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 32/18 Starosty Bydgoskiego w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad/polityki/rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 20/18 Starosty Bydgoskiego w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

REGULAMIN ZFŚS (tekst jednolity).
Wzór oświadczenia
:
pdf lub docx.
Wzór wniosku:
pdf lub docx.
Infomacja Administratora Danych Osobowych.

 

Zarządzenie Nr 14/18 Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majatku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 41/17  Starosty Bydgskiego w sprawie powołania komisji w celu wyłączania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Zarządzenie Nr 38/17  Starosty Bydgskiego w sprawie organizacji monitoringu wizyjnego ww Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.

 

Zarządzenie Nr 31/17 Starosty Bydgoskiego zmieniające Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Bydgoskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania

 

Zarządzenie Nr 30/17 Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad sporzadzania, przekazywania i kontroli sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu Bydgoskiego

 

Zarządzenie Nr 19/17 Starosty Bydgoskiego w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych Powiatu Bydgoskiego

 

Zarządzenie Nr 18/17  Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania

 

Zarządzenie Nr 17/17 Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania komisji do reklamowania dokumentów komunikacyjnych oraz osób uprawnionych do odbioru przesyłek dokumentów komunikacyjnych otrzymanych z PWPW S.A. lub z Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji

 

Zarządzenie Nr 36/16  Starosty Bydgoskiego w sprawie organizacji i przeprowadzania audytu wewnętrznego

 

Zarządzenie Nr 34/16 Starosty Bydgoskiego w sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 21/16 Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej oraz Zasad Gospodarowania Składnikami Majątkowymi w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 18/16 Starosty Bydgoskiego w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Bydgoskiego

 

Zarządzenie Nr 17/16  Starosty Bydgoskiego w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 12/16 Starosty Bydgoskiego w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Zarządzenie Nr 8/16 Starosty Bydgoskiego w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów

 

Zarządzenie Nr 7/16 Starosty Bydgoskiego w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Zarządzenie Nr 33/15  Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy regulaminu pracy

 

Zarzadzenie Nr 15/15 Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania Administratorów Systemów Informatycznych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

 

Zarządzenie nr 7/15  Starosty Bydgoskiego w sprawie zmiany załącznika do regulaminu naboru (dot. Zarządzenia Nr 4/09 Starosty Bydgoskiego

 

Zarządzenie Nr 29/14  Starosty Bydgoskiego w sprawie organizacji systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 19/14  Starosty Bydgoskiego w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 12/14 Starosty Bydgoskiego w sprawie czasu pracy kasy w Starostwie POwiatowym w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 i kasy ul. Zygmunta Augusta 16


Zarzadzenie Nr 10/14 Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30000 euro w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ - TEKST JEDNOLITY


Zarządzenie Nr 1/14  Starosty Bydgoskiego w sprawie ustalenia zasad przygotowywania, obiegu i rejestracji umów w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 57/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie ustalenia wzoru listy społecznych opiekunów zabytków oraz wzoru legitymacji i wzoru zaświadczenia - wydawanych społecznym opiekunom zabytków

 

Zarządzenie Nr 54/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie obowiązków pracowniczych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

 

Zarządzenie Nr 52/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie udziału w szkoleniach oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 51/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie przekazywania informacji o opłacie skarbowej

 

Zarządzenie Nr 48/13 Starosty Bydgoskiego zmieniające Zarządzenie Nr 17/11 Starosty Bydgoskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej oraz określenia trybu udostępniania akt z zasobu archiwalnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - tekst ujednolicony

Zarządzenie Nr 47/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 39/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad przygotowywania i ogłaszania porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami

Zarządzenie Nr 36/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie nadania Wydziałowi Finansowo - Księgowemu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy regulaminu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie nadania Wydziałowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy regulaminu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 33/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie nadania Wydziałowi Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy regulaminu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 30/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie nadania Wydziałowi Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy regulaminu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 23/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie nadania Wydziałowi Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy regulaminu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 21/13 zmieniające Zarządzenie Nr 37/10 Starosty Bydgoskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy - Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON oraz uchylające Zarządzenie Nr 4/11 Starosty Bydgoskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/10 Starosty Bydgoskiego

Zarządzenie Nr 18/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie nadania Wydziałowi Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy regulaminu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 13/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie oświadczeń majątkowych

Zarządzenie Nr 1/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 26/12 Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad i trybu wyznaczania zadań i celów Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia

Zarządzenie Nr 21/12 Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 20/12 Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 19/12 Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad oceny urzędników i urzędu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przez interesantów

Zarzadzenie Nr 14/12 Starosty Bydgoskiego w sprawie organizacji pionu ochrony

Zarządzenie Nr 5/12 Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia obowiązku składania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bydgoskiego oświadczeń o stanie kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 47/11 Starosty Bydgoskiego w sprawie udzielania pracownikom Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy urlopów

Zarządzenie Nr 28/11 Starosty Bydgoskiego w sprawie trybu postępowania ze skargami i wnioskami w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 17/11 Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej oraz określenia trybu udostępniania akt z zasobu archiwlanego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

ZARZĄDZENIE NR 17/11 STAROSTY BYDGOSKIEGO Z DNIA 7 CZERWCA 2011 R.  - tekst ujednolicony

Zarządzenie Nr 3/11 Starosty Bydgoskiego w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy oraz sposobu ich wykonywania

Zarządzenie Nr 44/10 Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 34/10 Starosty Bydgoskiego w sprawie organizacji dostępu do informacji publicznej

Zarządzenie Nr 26/10 Starosty Bydgoskiego w sprawie sporządzania informacji oraz opracowywania sprawozdań z udzielanych przez Zarząd Powiatu ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym powstałych w związku z realizacją zadań samorządowych i z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie Nr 16/09 Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania, nagradzania i innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą

REGULAMIN WYNAGRADZANIA, NAGRADZANIA I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ZWIĄZANYCH Z PRACĄ - tekst ujednolicony

Zarządzenie Nr 6/09 Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia "Regulaminu służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 4/09 Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia: "Polityki zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy" oraz "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy" - WZÓR A DO REGULAMINU NABORU ZOSTAł ZMIENIONY ZARZADZENIEM NR 7/15 STAROSTY BYDGOSKIEGO Z 26 MARCA 2015 R.

Zarzadzenie Nr 12/08 Starosty Bydgoskiego w sprawie przyjęcia trybu przekazywania dokumentów dotyczących ustalania należności Skarbu Państwa, FOGRu i Powiatu

Zarządzenie Nr 25/06 Starosty Bydgoskiego w sprawie organizacji przepływu informacji dotyczących funkcjonowania Powiatu Bydgoskiego i ich publikacji w środkach masowego przekazu

Załączniki

36-13 (192.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35-13 (373.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33-13 (518.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30-13 (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28-13 (325kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23-13 (228.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21-13 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18-13 (215.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13-13 (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1-13 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21-12 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20-12 (404.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19-12 (119.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14-12 (108.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5-12 (498.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47-11 (14.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28-11 (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17-11 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3-11 (667.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44-10 (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43-10 (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34-10 (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26-10 (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6-09 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4-09 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12-08 (325.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25-06 (187.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39-13 (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47-13 (348.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48-13 (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17-11.tj (680.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51-13 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52-13 (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54-13 (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57-13 (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1-14 (81.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9-14 (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10-14 (378kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12-14 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19-14 (280.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29-14 (170.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin tekst jednolity (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33-14 (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7-15 (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15-15 (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33-15 (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7-16 (540.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8-16 (147.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17-16 (349.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18-16 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21-16 (750.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34-16 (117.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17-17 (523.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18-17 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19-17 (213.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36-16 (544.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-17 (486.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30-17 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38-17 (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41-17 (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14-18 (730kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20-18 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_od 21.05.2018 (13.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_od 21.05.2018 (200.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek_ od 21.05.2018 (15.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek_ od 21.05.2018 (214.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12 -16 (48.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32-18 (16.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja ADO dla pracowników (384.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
REGULAMIN ZFSS_2018 (308kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34.-19 (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.-19 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8-2020 (920.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7-20 (640.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Piątkowski
Data utworzenia:2013-05-15 10:28:52
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2013-05-15 10:28:55
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2013-05-15 15:16:51
Ostatnia zmiana:2020-02-24 13:32:10
Ilość wyświetleń:19486
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij