Zarządzenie Nr 21/19  Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania Zespołu Komunikacyjno - Drogowego

Zarządzenie Nr 24/17  Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości lub ich część stanowiących własność Skarbu Państwa"

Zarządzenie Nr 21/17 Starosty Bydgoskiego w sprawie trybu postępowania z pojazdami przejmowanymi na własność Powiatu Bydgoskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zarzadzenie Nr 7/17 Starosty Bydgoskiego w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Byegoskiego w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 31/16  Starosty Bydgoskiego w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Zarządzenie Nr 23/16 Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na potrzeby budowy i konserwacji technicznej infrastruktury liniowej, obiektów budowlanych oraz innych inwestycji i działań doraźnych

Zarządzenie Nr 8/15 Starosty Bydgoskiego w sprawie ujednolicenia terminów wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w m. Gzin Górny gm. Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie Nr 24/14  Starosty Bydgoskiego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Zarządzenie Nr 14/14  Starosty Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości

Zarządzenie Nr 13/14 Starosty Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości

Zarządzenie Nr 2/14 Starosty Bydgoskiego zmieniające zarządzenie 64/13 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 67/13 Starosty Bydgoskiego zmieniające zarządzenie Nr 64/13 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 65/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014 - 2017

Zarządzenie Nr 63/13 Starosty Bydgoskiego zmieniające Zarządzenie nr 60/13 Starosty Bydgoskiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 60/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Nowym Dworze nr 56 gmina Koronowo

Zarządzenie Nr 58/13  Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa"

Zarządzenie Nr 42/13 Starosty Bydgoskiego zmieniające Zarządzenie Nr 31/13 Starosty Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zarządzenie Nr 32/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie określenia zadań Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zarządzenie Nr 31/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania Zespołu Uzgdaniania Dokumentacji Projektowej

Zarządzenie Nr 37/11 Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania komisji do określenia wysokosci odszkodowania w drodze negocjacji za działki powstałe na mocy decyzji podziałowych a wydzielonych pod drogi krajowe

Zarządzenie Nr 36/11 Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania komisji do prowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 22/11 Starosty Bydgoskiego w sprawie powłania komisji do określenia szacunkowej wartości ewidencyjnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 13/11 Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania opinii projektów studium oraz wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez gminy i uzgadnia projektó planów