WSPÓłPRACA / ROZWÓJ
Porozumienie  zawarte w dniu 30.07.2013r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo - finansowego w projekcie "Infostrada Kujaw i Pomorza".
Aneks Nr 1 z dnia 31.03.2014r.
Aneks Nr 2 z dnia 26.03.2015r.
Porozumienie zawarte w dniu 17.06.2009r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającgo na przygotowani do realizcji zadania wdrożenia projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza".
Aneks z dnia 1.10.2011r.


Porozumienie zawarte w dniu 09.03.2015r. z Gminą Koronowo w sprawie wzajemnego udostępniania danych i usług przestrzennych.  
Aneks Nr 1 z dnia 08.04.2015r.
Porozumienie zawarte w dniu 09.03.2015r. z Gminą Białe Błota w sprawie wzajemnego udostępniania danych i usług przestrzennych.
Aneks Nr 1 z dnia 8.04.2015r.
Porozumienie zawarte w dniu 09.03.2015r. z Gminą Dobrcz w sprawie wzajemnego udostępniania danych i usług przestrzennych. 
Aneks Nr 1 z dnia 08.04.2015r.
Porozumienie zawarte w dniu 09.03.2015r. z Gminą Dąbrowa Chełmińska w sprawie wzajemnego udostępniania danych i usług przestrzennych. 
Aneks Nr 1 z dnia 08.04.2015r.
Porozumienie zawarte w dniu 09.03.2015r. z Gminą Solec Kujawski w sprawie wzajemnego udostępniania danych i usług przestrzennych.
Aneks Nr 1 z z dnia 8.04.2015r.
Porozumienie zawarte w dniu 20.04.2015r. z Gminą Osielsko  w sprawie wzajemnego udostępniania danych i usług przestrzennych.

Porozumienie zawarte w dniu 08.04.2014r. z j.s.t. w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Aneks z dnia 29.06.2015r. Tekst jednolity porozumienia z dnia 29.06.2015r.
Aneks z dnia 31.05.2016r. Tekst jednolity porozumienia z dnia 31.05.2016r.
Aneks z dnia 29.05.2017r. Tekst jednolity porozumienia z dnia 29.05.2017r.
Aneks z dnia 14.12.2018r. Tekst jednolity porozumienia z dnia 14.12.2018r.

Porozumienie zawarte w dniu 26.09.2017r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim, Powiatem Toruńskim, Gminą Zławieś Wielka, Gminą Solec Kujawski o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojerwódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokosci Solca Kujawskiego i Czarnowa" oraz eksploatacji promu.
Porozumienie zawarte w dniu 15.07.2013r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim, Powiatem Toruńskim, Gminą Solec Kujawski, Gminą Zła Wieś Wielka o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania pn. "Przygotowanie realizacji projektu  pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".
Aneks Nr 1 z dnia 8.06.2014r.Porozumienie zawarte w dniu 10.06.2013r. z Zespołem Szkół Zawodowych w Koronowie w sprawie udostępnienia samochodu na zajęcia praktyczne z prawa jazdy dla uczniów uczestniczących w projekcie "Praktyczna szkoła".
Aneks nr 1  z dnia 01.10.2013r.
Porozumienie zawarte w dniu 13.10.2014r.  z Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie w sprawie zapewnienie opiekunów dla uczniów - uczestników projektu "Przygoda z wiedzą 2".
Porozumienie zawarte w dniu 31.10.2014r. z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie zorganizowania zajęć dla uczestników projektu "Przygoda z wiedzą 2".

Porozumienie zawarte w dniu 21.05.2015r. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w Bydgoszczy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie bydgoskim.
Porozumienie zawarte w 2013r. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w Bydgoszczy o współpracy w sprawie funkcjonowania na terenie powiatu bydgoskiego filii Kujawsko - Pomorskiejego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.


Porozumienie  zawarte w dniu 19.04.2013r. pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Powiatami Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie współdziałania w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie w ramach osi IV RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 i korzystaniu z produktów powstałych w trakcie realizowanego przedsięwzięcia pn. "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko - pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej".


Porozumienie zawarte w dniu 28.09.2012r. pomiędzy M. Bydgoszcz a Gminą M. Toruń, Powiatem Bydgoskim i Powiatem Toruńskim o współpracy partnerskiej w sprawie stworzenia strategii sektorowych dotyczacych komunikacji, poprawy jakości życia mieszkańców (zdrowie, środowisko i gospodarka komunalna), obszarów naukowo - badawczego oraz kulturowo - turystycznego.
Porozumienie zawarte w dniu 15.06.2012r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim i Powiatem Toruńskim, gminami obydwu powiatów i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy o współpracy na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego regionu bydgosko - toruńskiego.
Porozumienie zawarte w dniu 21.03.2012r. z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w sprawie podjęcia współpracy w celu rozwoju Powiatu Bydgoskiego.


Porozumienie zawarte w dniu 16.03.2011r. z Kujawsko - Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy w sprawie nawiązania współpracy celem zbliżenia środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej.
Porozumienie zawarte w dniu 16.05.2011r. z Kujawsko - Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy w sprawie nawiązania współpracy celem zbliżenia środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej.
Porozumienie zawarte w dniu 6.07.2011r. z Telewizją Polską S.A. Oddział w Bydgoszczy i stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie współpracy przy organizowaniu i realizacji konkursu na "Sołtysa Roku Województwa Kujawsko - Pomorskiego".

Porozumienie zawarte w dniu 25.10.2016r. z Gminą Dąbrowa Chełmińska w celu wspólnej realizacji projektu polegajacego na budowie ścieżki rowerowej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
Porozumienie zawarte w dniu 17.11.2016r. z Gminą Koronowo w celu wspólnej realizacji projektu polegajacego na budowie ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
Aneks nr 1  z dnia 15.03.2017r. Porozumienie rozwiązujące z dniem 21.11.2019r.
Porozumienie zawarte w dniu 17.10.2018r. z Gminą Koronowo w celu wspólnej realizacji projektu Rozbudowa ciagu dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca 4,7 km Część 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Porozumienie rozwiązujące z dniem 21.11.2019r.
Porozumienie zawarte w dniu 17.10.2018r. z Gminą Koronowo i Gminą Osielsko w celu wspólnej realizacji projektu Rozbudowa ciagu dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca 1,1 km Część 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
Aneks nr 1  z dnia 21.11.2019 r.
Porozumienie zawarte w dniu 28.11.2016r. z Gminą Solec Kujawski w celu wspólnej realizacji projektu polegajacego na termomodernizacji budynku szkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
Porozumienie zawarte w dniu 28.11.2016r. z Gminą Solec Kujawski w celu wspólnej realizacji projektu polegajacego na budowie ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
Porozumienie zawarte w dniu 12.12.2016r. z Gminą Dobrcz w celu wspólnej realizacji projektu polegajacego na budowie ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
Aneks nr 1  z dnia 19.09.2018r.
Porozumienie zawarte w dniu 02.07.2018r. z Gminą Dobrcz w celu wspólnej realizacji projektu polegajacego na budowie ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
Porozumienie zawarte w dniu 20.12.2016r. z Gminą Białe Błota w celu wspólnej realizacji projektu polegajacego na budowie ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Porozumienie intencyjne zawarte w dniu 03.11.2017r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim, Gminą Koronowo, Gminą Solec Kujawski, Gminą Osielsko o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania: Ppoprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów, znajdujących się w Koncepcji rozwoju stystemu  transportu Bydgosko - Toruńskiegoo Obszaru Funkcjonalnego, Strategii ZIT dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Budzetu Państwa oraz środków samorządowych.

Porozumienie zawarte w dniu 25.09.2017r. z Nadleśnictwem Bydgoszcz w sprawie ustalenia zasad wzajemnych praw i obowiązków związanych z wycinką drzew i krzewów znajdujacych się w obrębie geodezyjnym Ciele w związku z planowana realizacja inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński.
Porozumienie zawarte w dniu 25.09.2017r. z Nadleśnictwem Bydgoszcz w sprawie ustalenia zasad wzajemnych praw i obowiązków związanych z wycinką drzew i krzewów znajdujacych się w obrębie geodezyjnym Białe Błota w związku z planowana realizacja inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński.

Porozumienie zawarte w dniu 29.11.2016r. z Radą Okregowej Izby Radców Prawnych oraz Okregową Radą Adwokacką w Bydgoszczy w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu bydgoskiego w 2017r.
Porozumienie zawarte w dniu 14.11.2017r. z Radą Okregowej Izby Radców Prawnych oraz Okregową Radą Adwokacką w Bydgoszczy w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu bydgoskiego w 2018r.
Porozumienie zawarte w dniu 15.11.2018r. z Radą Okregowej Izby Radców Prawnych oraz Okregową Radą Adwokacką w Bydgoszczy w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu bydgoskiego w 2019r.
Porozumienie zawarte w dniu 23.11.2020r. z Radą Okregowej Izby Radców Prawnych oraz Okregową Radą Adwokacką w Bydgoszczy w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu bydgoskiego w 2021r. RTF


 

ORGANIZACYJNE
Porozumienie zawarte w dniu 2.10.2012r. z Gminą Solec Kujawski w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej w okresie 01.03.2013r. - 28.02.2014r.

Porozumienie zawarte w dniu 22.12.2011r. w sprawie dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki z budynku położonego w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16.

Porozumienie zawarte w dniu 17.11.2008r. w sprawie administrowania budynkiem mieszczącym się przy ul. Zygmunta Augusta 16.
Porozumienie zawarte w dniu 17.11.2008r. w sprawie partycypowania w kosztach prowadzenia konserwacji dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 16.

Porozumienie zawarte w dniu 7.03.2016r. w sprawie określenia zasad i warunków dotyczacych realizacji robót remontowo - budowlanych w budynku KPUW

Porozumienie zawarte w dniu 24.05.2016r. z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego, ustanowionego przez Starostę Bydgoskiego.
Porozumienie zawarte w dniu 14.03.2001r. z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego, ustanowionego przez Starostę Bydgoskiego.

Porozumienie zawarte w dniu 25.11.2014r. z Województem Kujawsko-Pomorskim w sprawie organizacji wyborów samorządowych.

Porozumienie zawarte w dniu 14.10.2015r. z Gminą Solec Kujawski w sprawie przekazania w używanie pomieszczenia na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie zawarte w dniu 14.10.2015r. z Gminą Dąbrowa Chełmińska w sprawie przekazania w używanie pomieszczenia na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Porozumienie zawarte w dniu 24.08.2018r. z Gminą Dąbrowa Chełmińska w sprawie przekazania w używanie pomieszczenia na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie zawarte w dniu 3.10.2016r. z Gminą Sicienko w sprawie przekazania w używanie pomieszczenia na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie zawarte w dniu 6.10.2016r. z Gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie przekazania w używanie pomieszczenia na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie zawarte w dniu 16.01.2013r. z Gminą Dąbrowa Chełmińska w sprawie funkcjonowania i finansowania filii Wydziału Komunikacji.
Aneks z dnia 05.12.2013r.
Aneks z dnia 16.12.2014r.
Aneks z dnia 16.12.2015r.
Aneks z dnia 27.12.2016r.
Aneks z dnia 29.12.2017r.
Aneks z dnia 15.11.2018r.

Porozumienie zawarte w dniu 28.04.2017r. z PCPR w Bydgoszczy w sprawie okreslenia zasad obsługi jednostki przez Starostwo Powiatowe
Aneks Nr 1 z dnia 14.12.2017r. RTF
Aneks nr 2 z dnia 15.06.2018r. RTF
Aneks nr 3 z dnia 25.06.2020r. RTF
Aneks nr 4 z dnia 12.08.2020r. RTF