W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) ustalono krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający uzyskanie do 2016 roku oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9 % średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001 – 2005. Zgodnie z art. 10 przytoczonej ustawy jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, powinna stosować co najmniej dwa środki poprawy efektywności energetycznej, którymi są:

1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, albo ich modernizacja;
4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
5) sporządzenie audytu energetycznego dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

O stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego powinna informować na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W związku z powyższym informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy oraz jednostki organizacyjne Powiatu Bydgoskiego stosują następujące środki poprawy efektywności energetycznej: