UPRZEJMIE INFORMUJEMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH, ŻE SPRAWY ZWIĄZANE Z:

  • WPISEM DO REJESTRU STOWARYSZEŃ ZWYKłYCH ,
  • WPISEM DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH...,
  • WPISEM ZMIANY DANYCH DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH...,
  • WYDANIEM WYPISU Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH,
  • WYKREŚLENIEM Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH

ZOSTAłY PRZENIESIONE DO WYDZIAłU ROZWOJU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH.