OPIS SPRAWY

Jeżeli domagasz się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w swojej  sprawie, w sprawie dotyczącej życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Powiatu Bydgoskiego, Zarządu Powiatu czy Starosty Bydgoskiego – możesz złożyć petycję w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.

Petycję możesz złożyć w interesie publicznym, własnym, lub podmiotu trzeciego, ale tylko za jego zgodą, którą musisz dołączyć do petycji.

Petycja może być złożona zarówno przez osobę fizyczną jak i osobę prawną, czy jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

 

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Petycję możesz złożyć w formie listownej  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycję w formie listownej możesz:
• przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3
85-066 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448
lub
• wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez:
- Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – wszystkie niezbędne informacje z tym związane znajdziesz TUTAJ
- wiadomość e-mail na adres:
info@powiat.bydgoski.pl

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji powinieneś wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
• wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;  jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji powinieneś wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać również imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
• oznaczenie adresata petycji np. Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, czy Starosta Bydgoski,
• określenie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w którego interesie składana jest petycja.

Pamiętaj, że anonimy nie są rozpatrywane. Petycję:
• składaną w formie listownej podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – podpis składa osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję,
• składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO PETYCJI?

Jeżeli składasz petycję w interesie podmiotu trzeciego nie zapomnij dołączyć zgody tego podmiotu!

 

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Petycja rozpatrzona zostanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
O sposobie rozpatrzenia petycji zostaniesz powiadomiony – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

ILE ZAPŁACISZ?

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

 

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

Skan petycji, data jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwa autora petycji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy – petycje mogą zostać rozpatrzone łącznie. O sposobie załatwienia „petycji wielokrotnej” zostaniesz wówczas powiadomiony  za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

 

PODSTAWA PRAWNA

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach,  a w zakresie nieuregulowanym w ustawie o petycjach, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.