I. Ponownemu wykorzystaniu podlegają informacje sektora publicznego:

• udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,
• udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (np. w powiatowym serwisie internetowym, różnego rodzaju powiatowych publikacjach itp.),
• udostępnione w trybie wnioskowym.


II. Informacje sektora publicznego udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy lub za pośrednictwem powiatowego serwisu internetowego i innych powiatowych publikacji

1. W przypadku informacji udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem powiatowego serwisu internetowego lub innych powiatowych publikacji - podmiot wykonujący prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego jest zobowiązany do:
1) poinformowania o pochodzeniu informacji,
2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji,
3) poinformowania o czasie pozyskania informacji,
4) udostępniania informacji w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację w wersji przetworzonej. W takim przypadku informuje o tym fakcie przy ponownym wykorzystywaniu informacji.

3. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.
 

III. Udostępnianie informacji sektora publicznego na wniosek
                    
1. Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:
1) nie zostały udostępnione w BIP Starostwa, chyba że zostały udostępnione w inny sposób i zostały określone warunki ich ponownego wykorzystywania,
albo
2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informacje na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

3. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.


IV. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw
z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


V. Zasady odpowiedzialności Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ich ponownym wykorzystaniem z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób;
2) szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego