OPIS SPRAWY

PRZEDMIOTEM SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy powiatu bydgoskiego lub pracowników Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy albo przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

PRZEDMIOTEM WNIOSKU mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

GDZIE I JAK ZłOŻYSZ DOKUMENTY?

Skargę lub wniosek można złożyć pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub ustnie do protokołu.

Skargę lub wniosek można:
1) przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
2) przesłać pocztą elektroniczną na adres:
info@powiat.bydgoski.pl ,
3) przesłać faxem na numer: 052 58 34 400,
4) złożyć w Kancelarii ogólnej przy ul. Konarskiego 1-3 pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym przy ul. Z. Augusta 16 pok. 3,
5) złożyć ustnie do protokołu – skargi do protokołu przyjmują wyłącznie dyrektorzy wydziałów lub kierownictwo Starostwa.

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w następujących terminach:
1) We wtorki w godzinach pracy urzędu, lub w następny dzień roboczy jeżeli we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy – Starosta, Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik;
2) We wszystkie dni robocze w godzinach pracy urzędu – dyrektorzy wydziałów.

Pomocniczy wzór skargi / wniosku znajduje się TUTAJ (wersja edytowalna) lub TUTAJ (wersja pdf).

 

CO MUSISZ DOłĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Do skargi / wniosku warto dołączyć kopie dokumentów, które pozwolą na pełne zbadanie sprawy.

 

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Skargi i wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie do 30 dni.

 

ILE ZAPłACISZ?

Złożenie skargi lub wniosku nie wymaga wnoszenia opłat.

 

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

Właściwym do rozpatrzenia skargi jest:
1) Starosta – w przypadku skargi na pracownika lub dyrektora wydziału,
2) Rada Powiatu Bydgoskiego – w przypadku skargi na Starostę lub kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej.

Skargi, które nie podlegają z mocy prawa rozpatrzeniu przez Starostę Bydgoskiego lub Radę Powiatu Bydgoskiego są niezwłocznie przekazywane do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
Skargi i wnioski nieopatrzone imieniem i nazwiskiem lub nazwą oraz adresem wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

PODSTAWA PRAWNA

1) Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego,
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. nr 5 poz. 46),
3) Zarządzenie Nr 28/11 Starosty Bydgoskiego z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie trybu postępowania ze skargami i wnioskami w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.

 

Informacja Administratora Danych Osobowych:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiat Bydgoski – Starosta Bydgoski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,
2. dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa,
3. każdy z klientów ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania; podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich niepodanie uniemożliwia załatwienie wnioskowanych przez Klienta spraw.