UCHWAŁA Nr……….

ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia ……………………… r.

w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Bydgoskiego

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 ), art. 25b w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.284j.t. ze zm.[1]), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Bydgoskiego na lata
2020-2023 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Przyjęty plan może być aktualizowany w miarę potrzeb.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości Starostwa   Powiatowego w Bydgoszczy.                       

 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Bydgoskiego

………………..

Starosta Bydgoski

Wojciech Porzych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

1.  Przedmiot regulacji

            Przedmiotem regulacji jest ustalenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Bydgoskiego na lata 2020-2023

 

2. Uzasadnienie prawne i merytoryczne

Przepis art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności (…) gospodarowanie mieniem powiatu.

Jak wynika z  art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Przepis art. 25 ust. 2 i 2a  stosuje się odpowiednio.

Z kolei art. 25 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stanowi, iż  plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat.

 

3. Konsultacje wymagane przepisami

            Podjęcie uchwały nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 

4. Skutki finansowe i źródła ich pokrycia

            Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych.

           

 

 

                                                                      

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Załącznik nr 1

                                                                                                                   do Uchwały Nr ……………

                                                                                                                   Zarządu Powiatu Bydgoskiego

                                                                                                                   z dnia  ……………………..

 

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POWIATU BYDGOSKIEGO na lata 2020-2023

I.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIERUCHOMOŚCI

1.  Zasób nieruchomości Powiatu Bydgoskiego.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w skład zasobu nieruchomości Powiatu Bydgoskiego wchodzą grunty o łącznej  powierzchni  236,3240 ha

 

2.  Nieruchomości Powiatu Bydgoskiego oddane w użytkowanie wieczyste.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. Powiat Bydgoski nie ma gruntów oddanych
w użytkowanie wieczyste.

II.  PROGNOZY DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

1.      Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu.

         Udostępnianie nieruchomości następuje poprzez sprzedaż, zamianę, oddanie
w trwały zarząd, dzierżawę, użyczenie, a także przekazanie w formie darowizny
– zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

         Nabywanie nieruchomości na rzecz Powiatu Bydgoskiego następuje w drodze kupna, darowizny, zamiany lub w innych formach przewidzianych prawem w związku
 z koniecznością realizacji zadań własnych, obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych oraz realizacją innych celów publicznych.

   Przewiduje się, że w wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu Powiatu Bydgoskiego powierzchnia gruntów wchodzących w skład zasobu będzie się powiększać. Trudna do określenia jest wielkość powierzchni, jaka w ciągu najbliższych trzech lat obowiązywania planu może wejść do zasobu – zależy to od czasu trwania postępowań w sprawie regulacji stanu prawnego oraz od przeprowadzanych inwestycji Powiatu, głównie w zakresie rozbudowy sieci dróg i ścieżek rowerowych.

 

2.      Prognoza poziomu wydatków związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu.

        Są to głównie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami wykupów,  sporządzeniem operatów szacunkowych, aktów notarialnych oraz dokumentacji geodezyjnej, a także koszty związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w postępowaniach wieczysto – księgowych. Wysokość tych kosztów może być oszacowana w momencie gdy sporządzony będzie projekt inwestycji, tym samym znany będzie przebieg oraz powierzchnia gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

 

3.      Prognoza wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu Bydgoskiego

         Nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Bydgoskiego  nie generują dochodów ze względu na ich nieodpłatne przekazanie z wyjątkiem Domu Pomocy Społecznej „ Spokojna Przystań” w Koronowie, którego opłata roczna z tytułu trwałego zarządu ustalona została na kwotę  52,14 zł

4.      Prognoza dotycząca aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu Bydgoskiego.

 

       W omawianym okresie  planuje się aktualizację opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu Bydgoskiego. Dotyczy to wyłączenia z trwałego zarządu części gruntu – Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Trzemiętowie 
oraz naliczenia opłaty na pozostałej części nieruchomości.

Pozostałe opłaty nie będą aktualizowane. Przy aktualizacji opłaty ponoszone są znaczne koszty związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego, a w konsekwencji zaktualizowania opłaty, budżet jednostek powiatowych będzie musiał zostać zwiększony z budżetu Powiatu o zaktualizowaną kwotę opłaty, która jednocześnie będzie wpłacona jako dochód do budżetu Powiatu. Tym samym z tego rozliczenia w ramach budżetu Powiatu pozostaną same koszty  m.in. związane z wyceną nieruchomości.

 

 

 

 

 

III. PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCI POWIATU BYDGOSKIEGO

3.1. ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNYCH DO DZIAŁALNOŚCI ORGANU

 

Działka położona w Bydgoszczy przy ulicy Zygmunta Augusta działka nr 122
o pow. 0,0367 ha (udział
Powiat Bydgoski do 75/100, Skarb Państwa w trwałym  zarządzie   Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego 20/100, Obwodowego Urząd Pobierczego 5/100

 

3.2 ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI UDOSTĘPNIONYCH JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM POWIATU BYDGOSKIEGO ORAZ INNYM JEDNOSTKOM 
(trwały zarząd)

1.      Działki Powiatu nr 186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 186/9, 186/10, 186/13, 186/14, 186/15, 186/16, 186/17, 186/18, 186/19, 186/20, 186/21, 186/23, 186/29, 186/30, 186/31, 186/32, 186/33, 186/34, położone w jednostce ewidencyjnej Dobrcz, obręb Kotomierz oraz działki nr 137/4, 160/2, 183, 184/2, 187, 188/3, 189/1, 189/2, 189/3, położone w jednostce ewidencyjnej Dobrcz, obręb Wudzynek, znajdują się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych
im. B. Zamojdzina w Karolewie na zasadzie bezpłatnego korzystania
z nieruchomości.

2.      Działki Powiatu nr 416, 417, 418, położone w jednostce ewidencyjnej Osielsko, obręb Bożenkowo, znajdują się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej
w Bożenkowie na zasadzie bezpłatnego korzystania z nieruchomości.

3.      Działki Powiatu nr 16/2, 17/5, 17/6, położone w jednostce ewidencyjnej Sicienko, obręb Trzemiętowo, znajdują się w trwałym zarządzie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Trzemiętowie
na zasadzie bezpłatnego korzystania z nieruchomości.

4.      Działki Powiatu nr 717/4, 732/5, 732/7, położone w jednostce ewidencyjnej Solec Kujawski, obręb Solec Kujawski, znajdują się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim na zasadzie bezpłatnego korzystania z nieruchomości.

5.      Działki Powiatu nr 865/3, 867/2, 867/3, położone w jednostce ewidencyjnej Koronowo, obręb Koronowo, znajdują się w trwałym zarządzie  Zespołu Szkół
w Koronowie na zasadzie bezpłatnego korzystania z nieruchomości.

6.      Działka Powiatu nr 964, położona w jednostce ewidencyjnej Koronowo, obręb Koronowo, znajduje się w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego
im. L. Wyczółkowskiego w Koronowie na zasadzie bezpłatnego korzystania
z nieruchomości.

7.      Działka Powiatu nr 2529, położona w jednostce ewidencyjnej Koronowo, obręb Koronowo, znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu szkół Zawodowych
im. Gen. S. Maczka w Koronowie na zasadzie bezpłatnego korzystania
z nieruchomości.

8.      Działki Powiatu nr 768/2, 769/10, 769/11, 777/10, położone w jednostce ewidencyjnej Koronowo, obręb Koronowo, znajdują się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Koronowie. Dom Pomocy Społecznej ponosi opłatę z tego tytułu w kwocie 52,14 zł.

3.3. ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI POWIATOWE ŚCIEŻKI ROWEROWE  ( załącznik 1  )

 

3. 4. ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCIPRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Aktualnie Powiat nie przewiduje nieruchomości do sprzedaży   jednakże  w sytuacji gdy nastąpi sprzedaż plan zostanie zaktualizowany.

 

 

 [1] Zmiana powołanej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 284