Uchwała Nr 186/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2017r. poz. 537 (uchwała nie obowiązuje).

Uchwała Nr 187/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2017 roku na obszarze Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2017r. poz. 576 (uchwała obowiązuje).

Uchwała Nr 198/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r. poz. 1720 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 199/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bydgoskiego na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r. poz. 1721 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 211/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 186/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r. - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r. poz. 2128 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 214/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r. poz. 2129 (uchwała unieważniona)

Uchwała Nr 222/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r. poz. 2679 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 226/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r. poz. 2680 (uchwała weszła w życie 1.01.2018r.)

Uchwała Nr 233/XXX/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3590 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 256/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzacym jest Powiat Bydgoski - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5191 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 271/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w pezypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujacych w 2018r. - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r. poz. 5193 (uchwała weszła w życie 1.01.2018r. i obowiązuje ze zmianami)

Uchwała Nr 273/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania ui rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5538 (uchwała obowiązuje z wyj. §5 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.)