Bydgoszcz, dnia 17 lutego 2021 r.

 

WN.6840.8.2018

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z póżn. zm.)

 

STAROSTA BYDGOSKI

 

podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     na rzecz Gminy Solec Kujawski nieruchomości położone w Solcu Kujawskim, oznaczone ewidencyjnie jako działki:

-  nr 757/6, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00200149/5,

- nr 759/9, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00200149/5,

- nr 756/7, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00081955/7,

- nr 758/15, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00214562/7,

- nr 758/17, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00083852/9,

- nr 758/18, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00083852/9,

- nr 740/49, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00020164/0,

- nr 740/51, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00020164/0

stanowiące własność Skarbu Państwa.

 

Oznaczenie nieruchomości

Przedmiotem zbycia są nieruchomości położone w Solcu Kujawskim, oznaczone ewidencyjnie jako działki:

-  nr 757/6 o pow. 0,0886 ha, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00200149/5,

- nr 759/9 o pow. 0,5348 ha, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00200149/5,

- nr 756/7 o pow. 1,5574 ha, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00081955/7,

- nr 758/15 o pow. 0,0744 ha, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00214562/7,

- nr 758/17 o pow. 0,1004 ha, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00083852/9,

- nr 758/18 o pow. 0,2267 ha, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00083852/9,

- nr 740/49 o pow. 0,0011 ha, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00020164/0,

- nr 740/51 o pow. 0,0348 ha, objęta księgą wieczystą nr BY1B/00020164/0

stanowiące własność Skarbu Państwa.

 

Opis nieruchomości

Działki, oznaczone ewidencyjnie nr 757/6 i nr 759/9 o łącznej pow. 0,6234 ha wchodzą           w skład nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00200149/5. Działka               nr 757/6 zabudowana jest budynkiem dawnego hotelu robotniczego, zbudowanym w 1942 r., w złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbiórki. Natomiast działka nr 759/9 zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi po 22 komórki każdy. Działki                   są uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną sanitarną sieciowo, energetyczną.

Działka oznaczona ewidencyjnie nr 756/7, objęta księga wieczystą nr BY1B/00081955/7  jest niezabudowana, zadrzewiona i zakrzewiona w sposób naturalny, nieuporządkowany.            Na działce znajdują się pozostałości w postaci wylewek betonowych, i płyt fundamentowych. Przez działkę przebiegają sieci elektroenergetyczne oraz fragment sieci wodociągowej w80             i przyłącze wodociągowe.

Na działce nr 758/15 objętej księgą wieczystą nr BY1B/00214562/7 znajdują się trzy segmenty garażowe (po 4, 4 i 5 garaży), zrealizowane w 1976 r. Budynki garażowe posiadają przyłącze elektroenergetyczne.

Działki oznaczone ewidencyjnie nr 758/17 i nr 758/18 o łącznej pow. 0,3271 ha wchodzą           w skład nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00083852/9. Działka                  nr 758/17 zabudowana jest 3 segmentami garażowymi (po 7 garaży każdy). Budynki garażowe posiadają przyłącze elektroenergetyczne. Natomiast działka nr 758/18 jest niezabudowana, zadrzewiona i zakrzewiona w sposób naturalny, nieuporządkowany.

Działki oznaczone ewidencyjnie nr 740/49 i nr 740/51 o łącznej powierzchni 0,0359 ha wchodzą w skład nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00020164/0. Obie działki są niezabudowane i w kształcie zbliżonym do trójkąta. Przez działkę nr 740/51 przebiegają sieci: kanalizacyjno- sanitarna, elektroenergetyczna i gazowa.

 

Przeznaczenie nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec Kujawski zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca  2008 r., zmienionym uchwałą Nr XIV/133/16 przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim dnia 18 marca 2016 r. obszar wycenianych nieruchomości znajduje się w STREFIE 1 - zurbanizowanej, obejmującej zróżnicowane funkcjonalnie obszary zabudowane o ukształtowanym układzie przestrzennym oraz obszary przyległe                         o zaawansowanych i rozpoczętych procesach urbanizacji, w obszarze 1.3 - przemysłowo-składowo-produkcyjnym oraz rekreacyjno-sportowym.      

 

Forma sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.           o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z  późn. zm.)

 

Cena nieruchomości

Zbycie następuje za cenę niższą niż jej wartość rynkowa w trybie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z póżn. zm.) tj.  za 10 % wartości rynkowej.

Wartość rynkowa:

- nieruchomości oznaczanej ewidencyjnie jako działki nr 757/6 o pow. 0,0886 ha, i  nr 759/9 o pow. 0,5348 ha, objętej księgą wieczystą nr BY1B/00200149/5 wynosi 322 173,00 zł,

- części nieruchomości oznaczanej ewidencyjnie jako działka nr 756/7 o pow. 1,5574 ha, objętej księgą wieczystą nr BY1B/00081955/7 wynosi 606 140,00 zł,

- nieruchomości oznaczanej ewidencyjnie jako działki nr nr 758/15 o pow. 0,0744 ha, objętej księgą wieczystą nr BY1B/00214562/7 wynosi 206 522,00 zł,

- nieruchomości oznaczanej ewidencyjnie jako działki nr 758/17 o pow. 0,1004 ha i nr 758/18 o pow. 0,2267 ha, objętej księgą wieczystą nr BY1B/00083852/9 wynosi 415 428,00 zł,

- nieruchomości oznaczanej ewidencyjnie jako działki nr 740/49 o pow. 0,0011 ha i nr 740/51 o pow. 0,0348 ha, objętej księgą wieczystą nr BY1B/00020164/0 wynosi 16 263,00 zł.

Łączna wartość prawa własności wyżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych           do sprzedaży wynosi 1 566 526,00 zł.

Cena sprzedaży (10 % wartości rynkowej) – 156 652,60 zł (podatek VAT zgodnie                           z obowiązującymi przepisami ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2020 r., poz. 1747 z późn. zm.).

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowych  nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do Starostwa Powiatowego  w Bydgoszczy Wydział Nieruchomości.