Uchwała Nr 239/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia nowego zawodu - technik logistyk w Czteroletnim Technikum Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie

Uchwała Nr 240/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023

Uchwała Nr 241/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Bydgoskiego na ramkach montażowych do tablic rejestracyjnych

Uchwałą Nr 242/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 243/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego

Uchwała Nr 244/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach nr 3/2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nr 4/2017 w zakresie turystyki i krajoznawstwa na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Bydgoskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 245/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w 2017 r.

Uchwała Nr 246/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie sporzadzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski za rok 2016

Uchwała Nr 247/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała Nr 248/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Uchwała Nr 249/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdawczości do Zarządu Powiatu Bydgoskiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej

Uchwała Nr 250/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 251/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 252/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Koronowie

Uchwała Nr 253/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 254/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego...

Uchwała Nr 255/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2017 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2017 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Uchwała Nr 256/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Koronowie

Uchwała Nr 257/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 258/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony środowiska dla Miasta  Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Uchwała Nr 259/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 260/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 261/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wsczęcia procedury pozbawienia kategorii drogi powiatowej w miejscowości Brzoza gm. Nowa Wieś Wielka

Uchwała Nr 262/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dokonania oceny i dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1501C Pyszczyn - Suponin w miejscowości Trzeciewiec"

Uchwała Nr 263/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dokonania oceny i dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień - Kotomierz w miejscowości Trzebień"

Uchwała Nr 264/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do udziału i wykonywania w imieniu Powiatu Bydgoskiego prawa głosu na walnych zebraniach członków stowarzyszenia Kujawsko - Pomorska Organizacja Turystyczna

Uchwała Nr 265/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 266/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie pt. "EduAkcja w technikach" oraz regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli/nauczycielek w projekcie pt. "EduAkcja w technikach"

Uchwała Nr 267/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego za rok 2016

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU... - CZ. I
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU... - CZ. II
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU... - CZ. III

Uchwała Nr 268/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 256/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Koronowie

Uchwała Nr 269/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 270/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia do konsultacji społecznych projektu "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2020"

Uchwała Nr 271/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (4)

Uchwała Nr 272/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Koronowie

Uchwała Nr 273/17 Zarzadu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 274/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu powiatu na rok 2017

Uchwała Nr 275/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Koronowie

Uchwała Nr 276/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 277/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 160/2016 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Staże i praktyki dla zawodowców z powiatu bydgoskiego", realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 278/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mieszkania słuzbowego

Uchwała Nr 279/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Branżowej Szkole I Stopnia Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała Nr 280/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Czteroletnim Technikum Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała Nr 281/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Policealnej dla Dorosłych Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała Nr 282/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała Nr 283/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała Nr 284/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Czteroletnim Technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała Nr 285/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Liceum Ogólnokształcącyh dla Dorosłych Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała Nr 286/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dziennika zajęć Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zespole Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie

Uchwała Nr 287/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie pt. "Inwestycje w zawodowców" oraz regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli/nauczycielek w projekcie "Inwestycje w zawodowców"

Uchwała Nr 288/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Uchwała Nr 289/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (6)

Uchwała Nr 290/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zobowiązania przewodniczącego i członków komisji przetargowych powoływanych do zbywania ieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości do składania oświadczeń

Uchwała Nr 291/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2017 r,w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 292/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychocznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2017-2022

Uchwała Nr 293/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 294/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 295/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania oceny i dofinansowania realizacji zadania publicznego  pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1501C Pyszczyn - Suponin w miejscowości Dobrcz na odcinku ul. Długiej"

Uchwała Nr 296/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uznania za celowe zrealizowanie zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej i kultury fizycznej

Uchwała Nr 297/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 5/2017 w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz nr 6/2017 w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy...

Uchwała Nr 298/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (8)

Uchwała Nr 299/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym

Uchwała Nr 300/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 5/2-17 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe...

Uchwała Nr 301/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2017 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe...

Uchwała Nr 302/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu części drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr 303/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do uzgadniania zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych

Uchwała Nr 304/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upowaznienia do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego realizowanego drogami powiatowymi

Uchwała Nr 305/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 306/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Zgromadzenie Wspólników spółki Kujawsko - Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia planów finansowych...

Uchwała Nr 307/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 308/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 309/17 Zarzadu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat w mieniu Powiatu Bydgoskiego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski zywiołowej, katastrofy naturalnej lub degradacji środowiska naturalnego w 2017 roku

Uchwała Nr 310/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy przyjętego uchwałą Nr 199/2016 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Uchwała Nr 311/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodznie w Bydgoszczy do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w partnerstwie "Rodzina w Centrum 2"(...)

Uchwała Nr 312/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2017 r.

Uchwała Nr 313/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (10)

Uchwała Nr 314/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim do składnia oświadczeń woli

Uchwała Nr 315/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany klasy dróg powiatowych

Uchwała Nr 316/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (12)

Uchwała Nr 317/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2018 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 318/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyznania wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 319/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu świeckiego do kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr 320/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów organizacyjnych Placówek Opiekuńczo Wychowawczych i Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Uchwała Nr 321/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarżadowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 322/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2017 - 2022

Uchwała Nr 323/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w 2017 r.

Uchwała Nr 324/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z Organizacjami Pozarzadowymi (...) na rok 2018

Uchwała Nr 325/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uznania za celowe zrealizowanie zadania publicznego w zakresie działąlności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności loklanych w związku z popularyzacją kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała Nr 326/17 Zarzadu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 327/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenai ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 328/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na przekazanie środków na uporządkowanie zdewastowanego w wyniku działalnia żywiołu lasu w sierpniu 2017 r.

Uchwała Nr 329/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwwiązanie porozumienia z dnia 1 kwietnia 1999 roku międzu Zarządem Powiatu Bydgoskiego i Zarząem Gminy Sicienko

Uchwała Nr 330/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2018

Uchwała Nr 331/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: "Program ochrony środowiska dla powiatu bydgoskiego - ziemskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024"

Uchwała Nr 332/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 listopada 2017 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 333/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 334/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 335/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 336/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 337/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 338/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 339/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (14)

Uchwała Nr 340/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego onkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 341/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożónych w otwartym konkursie ofert nr 2/2018...

Uchwała Nr 342/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 343/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 344/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie

Uchwała Nr 345/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego

Uchwała Nr 346/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą