Uchwała Nr 112/16 Zarzadu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 113/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019"

Uchwała Nr 114/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku pubicznego

Uchwała Nr 115/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski za rok 2015

Uchwała Nr 116/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 117/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 118/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany klasy dróg powiatowych

Uchwała Nr 119/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 3/2016 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nr 4/2016 w zakresie turystyki i krajoznawstwa (...)

Uchwała Nr 120/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PCPR w Bydgoszczy do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w partnerstwie "Rodzina w Centrum" (...)

Uchwała Nr 121/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części ściany budynku mieszkalnego należącego do LO w Koronowie z tym samym najemcą

Uchwała Nr 122/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 123/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniająca załacznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy (...)

Uchwała Nr 124/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Bydgoskiego

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała Nr 125/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie dokonania oceny i dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. "Budowa chodnika w miejscowości Janowo, w ciąg drogi powiatowej 1542C"

Uchwała Nr 126/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań do Zarządu Powiatu Bydgoskiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej

Uchwała Nr 127/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 128/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (1)

Uchwała Nr 129/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 130/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała Nr 131/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Trybu powoływania członków organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 132/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (...)

Uchwała Nr 133/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koronowie

Uchwała Nr 134/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia owtwartego konkursu ofert nr 3/2016 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego (...)

Uchwała Nr 135/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2016 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego (...)

Uchwała Nr 136/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie pozbwaienia kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr 137/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2016 r.w sprawie dokonania oceny i dofinansowania realizacji zadania publicznego pn.: "Budowa chodnika wzdłuż ul. Kotomierskiej - droga powiatowa 1502C Kotomierz - Dobrcz"

Uchwała Nr 138/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego za rok 2015

Uchwała Nr 139/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 140/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2016 r. dotycząca dokonania oceny dofinansowania realizacji zadania publicznego pn.: "Remont chodnika przy ul. Lipowej w Wudzynie przy drodze powiatowej nr 1267C"

Uchwała Nr 141/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmany budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (4)

Uchwała Nr 142/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Uchwała Nr 143/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych Powiatu Bydgoskiego w roku 2016

Uchwała Nr 144/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 145/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie

Uchwała Nr 146/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Czteroletnim Technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych w Solcu Kujawskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik mechanik

Uchwała Nr 147/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania zgodności projektu " "Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej w Koronowie" z celami założonymi w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (...)

Uchwała Nr 148/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwoerdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koronowie

Uchwała Nr 149/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzeenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koronowie

Uchwała Nr 150/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Zarządu Powiatu Bydgoskiego w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego kadencji 2016-2019

Uchwała Nr 151/ 16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 152/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej niektórym ulicom w Bydgoszczy

Uchwała Nr 153/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie pozbawienia oraz nadania kategorii drogi publicznej niektórym ulicom w Bydgoszczy

Uchwała Nr 154/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego kadencji 2016 - 2019

Uchwała Nr 155/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 156/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Porzycha - Starosty Bydgoskiego do gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym "pozostałe środki trwałe" użytkowanym w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Uchwała Nr 157/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (6)

Uchwała Nr 158/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Pana Ryszarda Haniewicza ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 159/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 160/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Staże i praktyki dla zawodowóców z powiatu bydgoskiego"...

Uchwała Nr 161/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Bydgoskiego w projekcie partenrskim planowanym do współfinansowania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanewgo przez EFS

Uchwała Nr 162/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2016 roku...

Uchwała Nr 163/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 164/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 165/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. dotycząca oceny i dofinansowania realizacji zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1534C Zielonczyn - Stacja PKP - budowa chodnika na odcinku ul. Zielonej w Zielonczynie"

Uchwała Nr 166/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy...

Uchwała Nr 167/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi powiatowej nr 1214C Osie - Miedzno kategorii drogi powiatowej i zalicznia tej drogi do kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr 168/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mieszkania służbowego

Uchwała Nr 169/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 170/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSA-E im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 171/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego, będącego w użytkowaniu ZSA-E im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 172/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (8)

Uchwała Nr 173/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 174/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 175/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Anny Ligman nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 176/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Magdaleny Nowickiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 177/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koronowie

Uchwała Nr 178/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 179/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o ustaleniu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 256

Uchwała Nr 180/16  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2016-2026

Uchwała Nr 181/16  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (9)

Uchwała Nr 182/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ROPS w Toruniu do reprezentowania Partnera - Powiatu Bydgoskiego w działaniach związanych z realizacją projektu pt. "Rodzina w Centrum"...

Uchwała Nr 183/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 184/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 sieprnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będacego w użytkowaniu Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 185/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będacego w użytkowaniu Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 186/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będacego w użytkowaniu Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 187/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej za okkres I półrocza 2016 r.

Uchwała Nr 188/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (10)

Uchwała Nr 189/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. dotycząca oceny i dofinansowania realizacji zadania publicznego pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1147C Sitowiec-Huta - Wąwelno w miejscowości Huta"

Uchwała Nr 190/16 Zarządu POwiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej niektórym ulicom w Bydgoszczy

Uchwała Nr 191/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu części drogi powiatowej nr 1133C Więcbork - Wielowicz kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr 192/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany klasy dróg powiatowych

Uchwała Nr 193/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w spawie wyrażenia woli udziału Powiatu Bydgoskiego w projekcie partnerskim pt. "Potyczki z medycyną"...

Uchwała Nr 194/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uznania celowości zadania publicznego

Uchwała Nr 195/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie okreslenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2017 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 196/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie

Uchwała Nr 197/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w okresie od 1 wrzesnia do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 198/16 ZarząduPowiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 199/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Uchwała Nr 200/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia jej do kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr 201/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2023"

Uchwała Nr 202/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (12)

Uchwała Nr 203/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Niedźwieckiej - Członka Zarządu POwiatu Bydgoskiego do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej piczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opikuńczo - wychowawczymi działającymi na terenie powiatu bydgoskiego

Uchwała Nr 204/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 paździerika 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w użytkowaniu w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Uchwała Nr 205/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 paździerika 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w użytkowaniu w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Uchwała Nr 206/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 październka 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pozytku publicznego

Uchwała Nr 207/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 208/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Uchwała Nr 209/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w okresie od 1 października do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 210/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Bydgoskiego do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi działającymi na terenie powiatu bydgoskiego

Uchwała Nr 211/16  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (14)

Uchwała Nr 212/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 213/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 214/16   Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027

PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2017 ORAZ PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2027 – CZ. I
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2017 ORAZ PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2027 – CZ. II
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2017 ORAZ PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2027 – CZ. III
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2017 ORAZ PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2027 – CZ. IV

Uchwała Nr 215/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 216/16  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Uchwała Nr 217/16  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Uchwała Nr 218/16  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 219/16    Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Bydgoskim i jego jednostakch organizacyjnych

Uchwała Nr 220/16  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 221/16  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 222/16    Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 223/16  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Koronowie do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 224/16    Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 225/16    Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 226/16    Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 227/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego, będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie

Uchwała Nr 228/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2017 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w zakresie kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe...

Uchwała Nr 229/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 230/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. uchylająca Uchwałe Nr 148/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Piotra Fojucika do reprezentowania Powiatu Bydgoskiego...

Uchwała Nr 231/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (16)

Uchwała Nr 232/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą

Uchwała Nr 233/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego...

Uchwała Nr 234/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 235/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 236/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego zdnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zminy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 237/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwiadację majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego, będącego w użytkowaniu Domu POmocy Społecznej w Koronowie

Uchwała Nr 238/16 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego, będącego w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie