Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

Uchwała Nr 12/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2015 r.w sprawie zamiaru odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 13/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 14/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim na rok 2015

Uchwała Nr 15/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Planu Promocji Powiatu Bydgoskiego na lata 2015 - 2020"

Uchwała Nr 16/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 321/14 w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 17/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 322/14 w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 18/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki w 2015 roku przez organiozacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 19/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie sporzadzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości srednich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski za rok 2014

Uchwała Nr 20/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kasację majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w uzytkowaniu Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 21/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w uzytkowaniu Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 22/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 20/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2011 - 2015

Uchwała Nr 23/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 6/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie pozbawienia niektórych dró położonych na terenie miasta Bydgoszczy kategorii drgó powiatowych

Uchwała Nr 24/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 7/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej w Bydgoszczy

Uchwała Nr 25/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 26/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia prac geodezyjnych wynikających z umowy (...) polegających na modernizacji gruntów i budynków (...) w ramach projektu pn. "Uzupełnienie ewidecnji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko - pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"

Uchwała Nr 27/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

UchwałaNr 28/15  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę harmonogramu prac, stanowiącącego załącznik nr 3 do umowy nr 139/2014 z dnia 11.04.2014 r.

UchwałaNr 29/15  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 2/2015 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2015 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 30/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 3/2015 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2015 roku w zakresieturystyki przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 31/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: ustalenia
na 2015 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakładay kształcenia nauczycieli

Uchwała Nr 32/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (3)

Uchwała Nr 33/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. zmieniajaca uchwałę Nr 341/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Bydgoszczy

Uchwała Nr 34/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 35/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Czteroletnim Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie nowych kierunków kształcenia

Uchwała Nr 36/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Mali harcerze - wielcy bohaterowie" w ramach inicjatrywy lokalnej

Uchwała Nr 37/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu promocji powiatu bydgoskiego na lata 2015 - 2020"

Uchwała Nr 38/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów organizacyjnych dla Placówek Opiekunczo - Wychowawczych i Centrum Administracyjnego

Uchwała Nr 39/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego

Uchwała Nr 40/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 41/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 42/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 43/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 44/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Bydgoskiego za rok 2014
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BYDGOSKIEGO ZA ROK 2014    -    CZĘŚĆ I    -    CZĘŚĆ II    -     CZĘŚĆ III

Uchwałą Nr 45/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Uchwała Nr 46/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku...

Uchwała Nr 47/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (5)

Uchwała Nr 48/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/15 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu ...

Uchwałą Nr 49/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody przez organ własciwy na przedłużenie umowy najmu mieszkania służbowego

Uchwała Nr 50/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. tworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą

Uchwała Nr 51/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sparawie powołania zespołu ds. opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Uchwała Nr 52/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 maja 2015 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (7)

Uchwała Nr 53/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego  z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskiem w miesiącach od maja do grudnia w 2015 r.

Uchwała Nr 54/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę pomieszczeń w budynku A oraz przebudowę części biurowej w budynku C w ZSZ w Koronowie

Uchwała Nr 55/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zapewniającej mozliwość poruszania się po Zalewie Koronowskim motorówek trenerów klubów wioślarskich i żeglarskich...

Uchwała Nr 56/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do udziału i wykonywania w imieniu Powiatu Bydgoskiego prawa głosu na walnych zgromadzeniach Spółdzielni Socjalnej "Koronowaianka"

Uchwała Nr 57/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie I etapu konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

Uchwała Nr 58/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany klasy dróg powiatowych

Uchwała Nr 59/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do udziału i wykonywania w imieniu Powiatu Bydgoskiego prawa głosu na Walnych Zebraniach Członków Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny

Uchwała Nr 60/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do udziału i wykonywania w imieniu Powiatu Bydgoskiego prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Członków Spółdzielni Socjalnej Bydgoszczanka

Uchwała Nr 61/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniajaca uchwałę Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zapewniającej mozliwość poruszania się po Zalewie Koronowskim motorówek trenerów klubów wioślarskich i żeglarskich...

Uchwała Nr 62/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim w miesiącach od czerwca do grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 63/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do udziału i wykonywania w imieniu Powiatu Bydgoskiego prawa głosu na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia Kujawsko - Pomorska Organizacja Turystyczna

Uchwała Nr 64/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych zasad przyznawania patronatu honorowego przez Starostę Bydgoskiego

Uchwała Nr 65/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą

Uchwała Nr 66/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 67/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 lipca 2015 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (9)

Uchwała Nr 68/15  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarzadząnia Oświatą

Uchwała Nr 69/15    Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019"

Uchwała Nr 70/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1643C Brzozowo - Grubno (południowa obwodnica miasta Chełmna) i zalczeniu odcinka drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław do kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 71/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Bydgoszczy

Uchwała Nr 72/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany klasy dróg powiatowych

Uchwała Nr 73/15 Zarządu Powiatu Bydgskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmianiająca uchwałę w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 74/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 75/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady ksztłcenia nauczycieli

Uchwała Nr 76/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2011 - 2015

Uchwała Nr 77/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 78/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie prowadzenia i aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 79/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia honorowego Powiatu Bydgoskiego - statuetki "Złote Skrzydła" oraz wyróznienia honorowego Powiatu Bydgoskiego - medalu Starosty Bydgoskiego "Za Zasługi dla Powiatu"

Uchwała Nr 80/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2015 r.

Uchwała Nr 81/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Zarzadzania Oświatą do składania oświadczeń woli w tym zawierania porozumień i umów w sprawach związanych z działąlnością Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą

Uchwała Nr 82/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych wykorzystania Zalewu Koronowskiego przez uzytkowników jednostek pływających

Uchwała Nr 83/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawaieniu kategorii drogi gminnej drogi nr 051735C

Uchwała Nr 84/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 85/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 86/15 Zarzadu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015 r. w zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Bydgoszczy

Uchwała Nr 87/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (11)

Uchwała Nr 88/15 Zarzadu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim od 1 września do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 89/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie konsultacji Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Powiatu Bydgoskiego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała Nr 90/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie II etapu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (...)

Uchwała Nr 91/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 92/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim od 1 września do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 93/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym

Uchwała Nr 94/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 95/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 96/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego

Uchwała Nr 97/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych zasad przyznawania patronatu honorowego przez Starostę Bydgoskiego

Uchwała Nr 98/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026

PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2016 ORAZ PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2026 – CZ. I 
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2016 ORAZ PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2026 – CZ. II
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2016 ORAZ PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2026 – CZ. III
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2016 ORAZ PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2026 – CZ. IV

Uchwała Nr 99/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds.prowadzenia w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego negocjacji dotyczących nabywania, zbywania nieruchomości, odszkodowań i ugód administracyjnych, w tym do zawierania ugód administracyjnych

Uchwała Nr 100/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 101/15 z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Bydgoszczy...

Uchwała Nr 102/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bydgoskim na lata 2016 - 2020

Uchwała Nr 103/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii zmiany przebiegu drogi gminnej

Uchwała Nr 104/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przebiegu istniejących dró wojewódzkich Nr 241 i 243

Uchwała Nr 105/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr 106/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 107/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2016 (...)

Uchwała Nr 108/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (14)

Uchwała Nr 109/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do udziału i wykonywania prawa głosu na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

Uchwała Nr 110/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do udziału i wykonywania prawa głosu na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia Kujawsko - Pomorska Organizacja Turystyczna

Uchwała Nr 111/15 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/206 na wykonanie zadań publicznych (...)

Załączniki

12.-15 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.-15 (527.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14.-15 (60.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15.-15 (436.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16.-15 (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.-15 (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.-15 (59.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19.-15 (123.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.-15 (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21.-15 (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22.-15 (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23.-15 (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24.-15 (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25.-15 (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26.-15 (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27.-15 (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28.-15 (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29.-15 (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30.-15 (74.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała 312015 (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32.-15 (185.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33.-15 (536.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34.-15 (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.-15 (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.-15 (85.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37.-15 (444.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38.-15 (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39.-15 (332.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40.-15 (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41.-15 (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42.-15 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43.-15 (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.-15 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.-z.1 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.-z.2 (13.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.-z.3 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45.-15 (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46.-15 (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47.-15 (284kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48.-15 (181.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50.-15 (60.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51.-15 (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52.-15 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53.-15 (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54.-15 (80.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55.-15 (78.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56.-15 (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57.-15 (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58.-15 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59.-15 (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60.-15 (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61.-15 (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62.-15 (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63.-15 (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64.-15 (256.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65.-15 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66.-15 (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67.-15 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68.-15 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69.-15 (498kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70.-15 (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71.-15 (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72.-15 (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73.-15 (172.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75.-15 (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76.-15 (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77.-15 (852.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78.-15 (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79.-15 (235.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80.-15 (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81.-15 (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82.-15 (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83.-15 (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84.-15 (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
85.-15 (291.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
86.-15 (207.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88.-15 (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
87.-15 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
89.-15 (201.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90.-15 (461.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
91.-15 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92.-15 (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
93.-15 (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
94.-15 (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
95.-15 (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
96.-15 (383.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
97..-15 (156.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
98.-15 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
cz.I (7.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
cz.II (13.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
cz.III (11.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
cz.IV (9.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
99.-15 (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
100.-15 (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
101.-15 (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102.-15 (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
103.-15 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
104.-15 (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
105.-15 (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
106.-15 (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
107.-15 (98.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
108.-15 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
109.-15 (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
110.-15 (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
111.-15 (973.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49.-15.output (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74.-15.output (115.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Piątkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2015-01-15 12:38:23
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2015-01-15 12:59:28
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:23:06
Ilość wyświetleń:5735

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij