Uchwała Nr 259/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego

Uchwała Nr 260/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 246/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Praktyczna szkoła 2"...

Uchwała Nr 261/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 247/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Przygoda z wiedzą 2"...

Uchwała Nr 262/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr 263/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr 264/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywyoławczej w II przetargu i wysokości wadium na zbycie nieruchomości położonej w Kotomierzu

Uchwała Nr 265/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia dotacji dla niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim na 2014 rok

Uchwała Nr 266/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski za 2013 rok

Uchwała Nr 267/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 255/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr 268/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2013 r.

Uchwała Nr 269/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała Nr 270/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 2/2014 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i nr 3/2014 na wykonanie zadań publicznych w zakresie turystyki w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 271/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Bydgoskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr 272/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2014 na wykonanie zadań Powiatu Bydgoskiego w 2014 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje prowadzące działaność pożytku publicznego

Uchwała Nr 273/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2014 na wykonanie zadań Powiatu Bydgoskiego w 2014 r. w zakresie turystyki przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 274/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 175/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 254/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Uchwała Nr 275/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego za rok 2013

Uchwała Nr 276/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych Powiatu Bydgoskiego w roku 2014

Uchwała Nr 277/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Bydgoskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Uchwała Nr 278/14  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 261/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. dot. regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Przygoda z wiedzą 2" ...

Uchwała Nr 279/14  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 260/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. dot. regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Praktyczna szkoła 2" ...

Uchwała Nr 280/14  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 162/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Praktyczna szkoła" ...

Uchwała Nr 281/14  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członków Powiatowej RAdy Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2014 - 2016

Uchwała Nr 282/14  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Uchwała Nr 283/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od dochodzenia w całości należności kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia tj. w kwocie 23 431,15 zł, naliczonej zgodnie z § 6 ust. 2 umowy nr 231/12 z dnia 11.10.2012 r., od wykonawcy Mateusza Czerch prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Studio Plan Pracownia Projektów i Konsultingu Mateusz Czerch z siedzibą przy ul. Jaworzańskiej 196, 43-300 Bielsko – Biała, w trakcie prowadzonej mediacji wskazanej przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy postanowieniem sygn. akt VIII GC 304/13/K

Uchwała Nr 284/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 285/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w roku 2014 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 286/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2014 r.

Uchwała Nr 287/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania oceny i dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. "Przygotowanie stoiska promującego powiat bydgoski podczas Targów Turystyczno - Ogrodniczych w Minikowie" w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr 288/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora ZSZ im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie

Uchwała Nr 289/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koronowie

Uchwała Nr 290/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Rajd rowerowy szlakiem Leona Wyczółkowskiego: Wtelno, Byszewo, Gościeradz, Romanowo i Pieczyska"

Uchwała Nr 291/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 4/2014 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 r. przez organizacje prowadzące działąlność pożytku publicznego

Uchwała Nr 292/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości

Uchwała Nr 293/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości

Uchwała Nr 294/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zaliczenia dró do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 295/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia warunków wypracowanych w mediacjach prowadzonych (...) za prace częsciowo wykonane, realizowane na podstawie umowy nr 231/12 z dnia 11.10.2012 r.

Uchwała Nr 296/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2014 na wykonanie zadań Powiatu Bydgoskiego w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 298/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Uchwała Nr 299/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 300/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkól Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 301/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mieszkania służbowego

Uchwała Nr 302/14  Ząrzadu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (6)

Uchwała Nr 303/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ustaleń projektu porozumienia w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania za przejęte z mocy prawa przez Gminę Solec Kujawski udziały do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne

Uchwała Nr 304/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Trzemiętowie, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium

Uchwała Nr 305/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Trzemiętowie, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium

Uchwała Nr 306/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kotomierzu, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium

Uchwała Nr 307/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dokonaia oceny dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Osiek" w ramach inicjatywy lokalnej"

Uchwała Nr 308/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłacznie w ormie elektronicznej

Uchwała Nr 309/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłacznie w ormie elektronicznej

Uchwała Nr 310/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 311/14  Zarządu Powiatu Bydgoskigo z dnia 25 lipca 2014 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 312/14  Zarządu Powiatu Bydgoskigo z dnia 25 lipca 2014 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 313/14  Zarządu Powiatu Bydgoskigo z dnia 25 lipca 2014 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 314/14  Zarządu Powiatu Bydgoskigo z dnia 25 lipca 2014 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 315/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych

Uchwała Nr 316/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmianiająca uchwałę Nr 313/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lica 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 317/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016-2019"

Uchwała Nr 318/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 315/14 z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 319/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  budzetu Powiatu Bydgoskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2014 r.
Informacja Zarządu Powiatu Bydgoskiego o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Bydgoskiego...

Uchwała Nr 320/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie okreslenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2015 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 321/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 322/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 323/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 324/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 325/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 326/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Planu Rozwoju Tras Rowerowych w Powiecie Bydgoskim do 2020 roku"

Uchwała Nr 327/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 września 2014 r. zmianiająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (7)

Uchwała Nr 328/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 329/14 Zarzdu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy organów Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2015"

Uchwała Nr 330/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (9)

Uchwała Nr 331/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 269/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia na rok 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała Nr 332/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wygasnięcia prawa trwałego zarządu

Uchwała Nr 333/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych  o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim na miesiące od lipca do grudnia 2014

Uchwała Nr 334/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy do podejmowania czynności z zakresu realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Uchwała Nr 335/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu bydgoskiego"

Uchwała Nr 336/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych w II przetargach i wysokości wadium na zbycie części nieruchomości położonej w Trzemiętowie

Uchwała Nr 337/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych w II przetargu i wysokości wadium na zbycie części nieruchomości położonej w Trzemiętowie

Uchwała Nr 338/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będacego w uzytkowaniu Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 339/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim na miesiące od października do grudnia 2014 r.

Uchwał nr 340/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2014 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiegho na rok 2014 (11)

Uchwała Nr 341/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała Nr 342/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (12)

Uchwała Nr 343/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 344/14 Zarzadu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (14)

Uchwała Nr 345/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 ora projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025
PROJEKT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2015

Uchwała Nr 346/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 listopada w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Karty oceny oferty"

Uchwała Nr 347/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego

Uchwała Nr 348/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będacego w użytkowaniu Zespołu Szkól Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Uchwała Nr 349/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji budowy obiektu mostowego na Kanale Nowonoteckim w Przyłękach w ciągu drogi powiatowej Nr 1538C Przyłęki - Olimpin - Kobylarnia

Uchwała Nr 350/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (15)

Uchwała Nr 351/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 1/2015 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 352/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego ma rok 2014 (16)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim na miesiąc grudzień 2014 r.

Uchwała Nr 2/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2015 na wykonanie zadań Powiatu Bydgoskiego w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pozytku publicznego

Uchwała Nr 3/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w uzytkowaniu Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 4/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wycofania pełnomocnictwa

Uchwała Nr 5/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Uchwała Nr 6/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg położonych na terenie miasta Bydgoszczy kategorii dróg powiatowych

Uchwała Nr 7/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej w Bydgoszczy

Uchwała Nr 8/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg położnych na terenie miasta Bydgoszczy do kategorii dróg powiatowych

Uchwała Nr 9/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 10/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Bydgoskiego do składu komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego

Uchwała Nr 11/14 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (18)