Uchwała Nr 170/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 166/12 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo...

Uchwała Nr 171/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 stycznia w sprawie prowadzenia i aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 172/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 173/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Bydgoskiego w 2013 roku...

Uchwała Nr 174/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołachc prowadzonych przez Powiat Bydgoski za rok 2012

Uchwała Nr 175/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Uchwała Nr 176/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2012 r.

Uchwała Nr 177/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie uzgodnienia projektu pt. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Kotomierz, Gmina Dobrcz, województwo kujawsko - pomorskie" oraz wyrażenia zgody dla Gminy Dobrcz na dysponowanie nieruchomościami...

Uchwała Nr 178/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Uchwała Nr 179/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lutego 2013 r. zmieniająca Regulamin Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2

Uchwała Nr 180/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lutego 2013 r. zmieniająca Regulamin Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Karolewie 6

Uchwała Nr 181/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert skłądanych w konkursie ofert nr 2/2013 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i nr 3/2013 na wykonanie zadań publicznych w zakresie turystyki...

Uchwała Nr 182/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała Nr 183/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 184/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 185/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Bydgoskiego w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty...

Uchwała Nr 186/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadań publicznychw zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku...

Uchwała Nr 187/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 3 na wykonanie zadań publicznychw zakresie turystyki w 2013 roku...

Uchwała Nr 188/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego za rok 2012

Uchwała Nr 189/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert skłądanych w owartym konkursie ofert nr 4/2013 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego...

Uchwała Nr 190/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bydgoski na rok szkolny 2013/2014

Uchwała Nr 191/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 192/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 193/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 194/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 kwuetnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych Powiatu Bydgoskiego w roku 2013

Uchwała Nr 195/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku...

Uchwała Nr 196/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 171/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie prowadzenia i aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 197/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r.  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2013 rok

Uchwała Nr 198/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd

Uchwała Nr 199/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania ceny nabycia nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 200/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 201/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Bydgoskiego w 2013 roku...

Uchwała Nr 202/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych oraz zaliczeniu do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 203/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Uchwała Nr 204/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wyboru formy przetargu na zbycie nieruchomości połozonych w Trzemiętowie, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium

Uchwała Nr 205/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 maja 2013 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (5)

Uchwała Nr 206/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 5/13 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku...

Uchwała Nr 207/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Staż - praktyczna szansa dla uczniów ZS z terenu powiatu bydgoskiego" realizowanego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 208/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2013 na wykonanie zadań oublicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku...

Uchwała Nr 209/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie nowego kierunku kształcenia w zawodzie rolnik

Uchwała Nr 210/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawkso - pomorskiego" w odniesieniu do realizaci wymienionej inwestycji w lokalizacjach Wojnowo gmina Sicienko i Dąbrowa Chełmińska gmina Dąbrowa Chełmińska

Uhcwała Nr 211/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020"

Uchwała Nr 212/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych

Uchwała Nr 213/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Trzemiętowie

Uchwała Nr 214/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Uchwała Nr 215/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopnień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 216/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopnień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 217/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr 218/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Uchwała Nr 219/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Uchwała Nr 220/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyboru formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kotomierzu, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium

Uchwała Nr 221/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 222/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 223/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 224/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Uchwała Nr 225/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Uchwała Nr 226/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 227/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. dofinansowania realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr 228/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4 w Karolewie

Uchwała Nr 229/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca regulamin organizacyjny Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Uchwała Nr 230/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Trzemiętowie

Uchwała Nr 231/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2013 r.

Informacja Zarządu Powiatu Bydgoskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2013 r.

Uchwała Nr 232/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (7)

Uchwała Nr 233/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie przekazania ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz środków trwałych powstałych w wyniku realizacji przez Powiat Bydgoski zadania inwestycyjnego

Uchwała Nr 234/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2014 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 235/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim na okres wrzesień - grudzień 2013 r.

Uchwała Nr 236/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 237/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2014

Uchwała Nr 238/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej"

Uchwała Nr 239/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiagnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr 240/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcacego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie

Uchwała Nr 241/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Równe szanse na start od najmłodszych lat"...

Uchwała Nr 242/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca schemat organizacyjny CAPOW w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4 w Karolewie

Uchwała Nr 243/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartał 2013 r.

Uchwała Nr 244/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 245/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie opinii o ustaleniu nowych przebiegów dróg powiatowych

Uchwała Nr 246/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Praktyczna szkoła 2" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 247/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Przygoda z wiedzą 2" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 248/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2024

Uchwała Nr 249/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Bydgoskiego w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 250/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 1/2014 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pozytku publicznego

Uchwała nr 251/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 252/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2014 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 253/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznej dotacji dla niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dl Dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie bydgoskim za okres wrzesień - grudzień 2013 r.

Uchwała Nr 254/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 175/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Uchwała Nr 255/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr 256/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniajaca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (12)

Uchwała Nr 257/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w prawie uchylenia uchwał

Uchwała Nr 258/13 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...) wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej...