Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

2009

Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2009 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 134/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi Sienno - Trzebień o dł. 1,8 km na terenie Gminy Dobrcz do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 135/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg położonych w obrębie geodezyjnym Stary Dwór na terenie Gminy Koronowo do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 136/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ulicy Żubrowej na terenie Gminy Białe Błota do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 137/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu programu 'Dobry zawód - twoją przyszłością', realizowanego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 138/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2009 rok

Uchwała Nr 139/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowo w 2009r.

Uchwała Nr 140/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 141/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie otwartego konkursu ofert Nr 2/2009 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku...

Uchwała Nr 142/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2009 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, nr 4/2009 na wykonanie zadań w zakresie kultury...

Uchwała Nr 143/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 3/2009 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, nr 4/2009...

Uchwała Nr 144/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Licealnych w Koronowie do przeprowadzenia postępowania przetargowego i podpisania umowy z Wykonawcą

Uchwała Nr 145/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2008 roku

Uchwała Nr 146/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Trzemiętowie

Uchwała Nr 147/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koronowie

Uchwała Nr 148/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zasad postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 148/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zasad postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 149/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowe oznaczonej nr 2373C Wilkowo-Mierucin

Uchwała Nr 150/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 151/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 87/08 Zarządu Powiatu z dnia 6 maja w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski

Uchwała Nr 152/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 153/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1m3 drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego

Uchwała Nr 154/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu: 'Aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla mista i gminy Solec Kujawski na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012...

Uchwała Nr 155/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu: 'Aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Koronowo na 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.

Uchwała Nr 156/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 143/2009 z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 3/2009 na wykonanie zadań.

Uchwała Nr 157/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 marca 2009r. w sprawie otwartego konkursu ofert nr 3/2009 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, nr 4/2009 na wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony...

Uchwała Nr 158/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2008

Uchwała Nr 159/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia stawek najmu części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 160/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalania ceny nabycia nieruchomości na realizację zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa ścieżki pieszo-rowerowej

Uchwała Nr 161/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu: 'Aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Białe Błota na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

Uchwała Nr 162/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu: 'Aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Sicienko na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

Uchwała Nr 163/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 164/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na potrzeby Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 165/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji do wyboru osób objętych wsparciem w ramach projektu 'Kadry Oświaty podwyższają swoje kwalifikacje' wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego...

Uchwała Nr 166/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2009 roku

Uchwała Nr 167/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia podziału dotacji dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 168/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 169/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2009r. uchylajaca uchwałę w sprawie powołania i określenia zadań oraz struktury Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Uchwała Nr 170/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 164/2005 z dnia 20 października 2005r. w sprawie zmiany skałdu Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 171/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2008 rok

Uchwała Nr 172/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 173/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 maja 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Janusza Lacknera do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego z wnioskami do Sądu

Uchwała Nr 174/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji do określenia szacunkowej wartości gruntów stanowiacych drogi powiatowe i innych, nabywanych na rzecz Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 175/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 138/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu...

Uchwała Nr 176/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji do określenia wysokości odszkodowania w drodze negocjacji, za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Bydgoskiego pod drogi powiatowe

Uchwała Nr 177/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie przedwojennych dróg gminnych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Koronowa

Uchwała Nr 178/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie nowo wybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 179/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 180/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany składu Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 181/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Licealnych w Koronowie do zawarcia umowy z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej spółka z o.o...

Uchwała Nr 182/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie

Uchwała Nr 183/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie

Uchwała Nr 184/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 185/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę nr 147/2009 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koronowie

Uchwała Nr 186/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 187/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 188/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 189/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 190/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 191/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 192/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 193/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za i półrocze 2009 roku

Uchwała Nr 194/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 195/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 196/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie

Uchwała Nr 197/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczno w Koronowie

Uchwała Nr 198/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I półrocza 2009r.

Uchwała Nr 199/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowe drogi nr 2502 C Będzitówek - droga nr 2359 C

Uchwała Nr 200/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 201/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 202/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 września 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu projektu 'Szkoła po szkole', realizowanego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 203/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 września 2009r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2010 rok

Uchwała Nr 204/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi oznaczonej nr 2354C Szelejewo - Oćwieka

Uchwała Nr 205/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2009r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Trzemiętowie

Uchwała Nr 206/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 207/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/09 w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2010 rok

Uchwała Nr 208/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach...

Uchwała Nr 209/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie reprezentacji Powiatu Bydgoskiego do udziału w Mistrzostwach Polski w Brydżu Sportowym

Uchwała Nr 210/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu projektu 'Profesjonalny samorząd - szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego', realizowanego...

Uchwała Nr 211/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu projektu 'Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego', realizowanego w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Opercyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 212/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 września 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 213/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 października 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu projektu uchwały w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy

Uchwała Nr 214/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 października 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 215/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2009 roku

Uchwała Nr 216/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 217/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 218/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2010 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010r. przez organizacje prowadzące działalność.

Uchwała Nr 219/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 220/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 221/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 222/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 223/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 1/2010 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 rok

Uchwała Nr 224/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr 210/2009 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu projektu 'Profesjonalny samorząd - szkolenia ogólne...

Uchwała Nr 225/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 226/09  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała Nr 227/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim Pana Grzegorza Gacę do podpisania w imieniu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 228/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu:'Aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Osielsko na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016'

Uchwała Nr 229/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie otwartego konkursu ofert Nr 1/2010 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku...

Załączniki

134-09 (136.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
135-09 (162.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
136-09 (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137-09 (466.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
138-09 (529.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
139-09 (661.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
140-09 (235.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
141-09 (160kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
142-09 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
143-09 (218.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
144-09 (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
145-09 (267.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
146-09 (990.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
147-09 (903.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
148-09 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
149-09 (150.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
150-09 (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
151-09 (247.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
152-09 (239.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
153-09 (112.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
154-09 (127.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
155-09 (127.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
156-09 (100.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
157-09 (546.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
158-09 (67.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
159-08 (99.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
160-09 (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
161-09 (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
162-09 (126.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
163-09 (909.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
164-09 (145.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
165-09 (147.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
166-09 (563.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
167-09 (61.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
168-09 (433kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
169-09 (198.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
170-09 (95.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
171-09 (523.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
172-09 (300.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
173-09 (151.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
174-09 (173.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
175-09 (534.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
176-09 (143.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
177-09 (168.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
178-09 (135.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
179-09 (161.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
180-09 (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
181-09 (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
182-09 (275.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
183-09 (195.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
184-09 (695.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
185-09 (164.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
193-09 (595.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
194-09 (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
195-09 (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
196-09 (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
197-09 (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
198-09 (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
199-09 (138.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
200-09 (160.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
201-09 (139.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
202-09 (761.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
203-09 (483.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
204-09 (151.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
205-09 (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
206-09 (886.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
207-09 (81.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
208-09 (171.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
209-09 (114.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
210-09 (118.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
211-09 (690.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
212-09 (241.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
213-09 (148.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
214-09 (622.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
215-09 (634.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
216-09 (971.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
217-09 (119.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
218-09 (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
219-09 (146.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
220-09 (112.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
221-09 (146.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
222-09 (107.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
223-09 (110.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
224-09 (482.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
225-09 (784.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
226-09 (68.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
227-09 (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
228-09 (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
229-09 (544.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
186-09 (169.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
187-09 (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
188-09 (170.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
189-09 (171.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
190-09 (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
191-09 (189.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
192-09 (118.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
219-09 (146.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
220-09 (112.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Źródło informacji:Zarząd Powiatu Bydgoskiego
Data utworzenia:2009-01-07 11:30:41
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2018-05-03 11:30:46
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2018-05-22 15:32:42
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:32:53
Ilość wyświetleń:1381

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij