Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2010 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 230/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Uchwała Nr 231/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie zasad postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 232/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu projektu 'Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny', realizowanego w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 233/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie przekazania części nieruchomości w trwały zarząd

Uchwała Nr 234/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu bydgoskiego za IV kwartały 2009 roku

Uchwała Nr 235/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 236/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie powierzenia zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy w zakresie zatwierdzania i realizacji projektów współfinansowanych za środków Europejskiego Funduszu...

Uchwała Nr 237/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2010 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, nr 3/2010 na wykonanie zadań w zakresie kultury...

Uchwała Nr 238/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 2/2010 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, nr 3/2010...

Uchwała Nr 239/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych...

Uchwała Nr 240/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2010

Uchwała Nr 241/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie otwartego konkursu ofert...

Uchwała Nr 242/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 243/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 244/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 245/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu postępowania w sprawie udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny...

Uchwała Nr 246/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 247/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2010 r.

Uchwała Nr 248/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 maja 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (6)

Uchwała Nr 249/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przyznawania patronatu honorowego przez Starostę Bydgoskiego

Uchwała Nr 250/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przekazywania wydawnictw promocyjno - informacyjnych podmiotom wewnętrznym i zewnętrznym

Uchwała Nr 251/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego 'Powiat Bydgoski w obiektywie'

Uchwała Nr 252/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (8)

Uchwała Nr 253/10  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 254/10  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 255/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 256/10  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 257/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 164/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 258/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I półrocza 2010 r.

Uchwała Nr 259/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczącia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uchwała Nr 260/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczącia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego - Warsztaty Szkolne przy ZSZ w Koronowie

Uchwała Nr 261/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu projektu 'Przygoda z wiedzą' realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 262/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dla projektów realizowanych w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 263/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu konkursu fotograficznego 'Powiat Bydgoski w obiektywie'

Uchwała Nr 264/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 wrzesnia 2010 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Uchwała Nr 265/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 266/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 164/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 267/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej odcinka drogi nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość oraz odcinka drogi nr 2401C Mokre - Krzekotowo - Pakość

Uchwała Nr 268/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 października 2010 r. zmieniająca uchwałę ne 147/2009 Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 269/2010 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego'Powiat bydgoski w obiektywie'

Uchwała Nr 270/2010 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2011 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje prowadzące...

Uchwała Nr 271/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Uchwała Nr 272/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 1/2011 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011...

Uchwała nr 273/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 266/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 274/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 275/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV KADENCJA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (15)

Uchwała Nr 2/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2011 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje prowadzące...

Uchwała Nr 3/2010 Zarządu POwiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika nr do uchwały nr 257/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 4/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (17)