Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

2012

Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2011 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 147/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku 2011   załącznik

Uchwała Nr 148/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223

Uchwała Nr 149/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie podjęcia w latach 2012-2014 realizacji inwestycji pn. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kuj.-Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz nr 1548C...

Uchwała Nr 150/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłączenia z ZSAE im. B.Zamojdzina w Karolewie szkoły o nazwie Policealne Studium Agrobiznesu w Karolewie

Uchwała Nr 151/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłączenia z ZSAE im. B.Zamojdzina w Karolewie szkoły o nazwie Technikum Rolnicze dla Dorosłych

Uchwała Nr 152/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Agrobiznesu w Karolewie

Uchwała Nr 153/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych z siedzibą w Karolewie

Uchwała Nr 154/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Karolewie

Uchwała Nr 155/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłączenia z ZSZ im. gen. S. Maczka w Koronowie nastepujących szkół Szkoła Policealna, Trzyletnie LIceum Profilowane, Trzyletnie Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna dla Dorosłych

Uchwała Nr 156/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 157/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Liceum Profilowanego z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 158/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniajacego z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 159/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 160/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koronowie

Uchwała Nr 161/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłączenia z ZSOiZ w Solcu Kuj. następujących szkół Technikum Handlowe, Liceum Profilowane, Technikum Mechaniczne, LO dla Dorosłych w Solcu Kuj., Dwuletnie Uzupelniające LO dla Dorosłych

Uchwała Nr 162/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Handlowego z siedzibą w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 163/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Pofilowanego z siedzibą w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 164/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego z siedzibą w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 165/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie amiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Solcu Kuj.

Uchwała Nr 166/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniajacego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 167/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Informatycznego w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 168/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 169/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Koronowie

Uchwała Nr 170/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie okreslenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli   załącznik

Uchwała Nr 171/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 172/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 173/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (1)

Uchwała Nr 174/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia niewygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 175/XV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała Nr 176/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/XII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14.08.2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013   załącznik

Uchwała Nr 177/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr 178/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa   załącznik 1   załacznik 2

Uchwała Nr 179/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 180/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łacznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty (...) opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej...   załącznik

Uchwała Nr 181/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 182/XVI/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie szkoły o nazwie: Trzyletnie Tehnikum Uzupełniające

Uchwała Nr 183/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Koronowie ul. Szkolna 4

Uchwała Nr 184/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Koronowie ul. Szkolna 4

Uchwała Nr 185/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 186/XVI/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 187/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Karolewie

Uchwała Nr 188/XVII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012r. zmeniająca 'Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013'   załącznik

Uchwała Nr 189/XVII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 190/XVII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON na 2012r.   załącznik

Uchwała Nr 191/XVIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu zapobiegania przestępczości (...)'    załącznik

Uchwała Nr 192/XVIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu Bydgoskiego do Powiatowej rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr 193/XVIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca 'Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007- 2013'    załącznik

Uchwała Nr 194/XVIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/XII/2007 Rady Powiatu Bydgposkiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013'   załącznik

Uchwała Nr 195/XVIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 196/XVIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywania statku lub innego obiektu pływającego

Uchwała Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizaji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu,promocji zatrudnienia (...)    załącznik

Uchwała Nr 198/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2015r. za rok 2011   załącznik

Uchwała Nr 199/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego lub organizacjami pozarządowymi (...) projektów aktów prawa miejscowego (...)

Uchwała Nr 200/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kotomierzu

Uchwała Nr 201/XIX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2011

Uchwała Nr 202/XIX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 203/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 204/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Wojwództwa Kujawsko - Pomorskiego

Uchwała Nr 205/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013   załącznik

Uchwała Nr 206/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 75/XII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia Wiloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013   załącznik

Uchwała Nr 207/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu pryznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 208/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne zw. z realizacją zadań powiatu

Uchwała Nr 209/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koronowie   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 210/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu Kujawskim   załącznik 1    załącznik 2

Uchwała Nr 211/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Koronowie   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 212/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Karolewie   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 213/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 214/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 215/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Liceum Profilowanego z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 216/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 217/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Koronowie ul. szkola 4

Uchwała Nr 218/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 219/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 220/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 221/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Policealnego Studium Informatycznego w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 222/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 223/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w solcu Kujawskim

Uchwała Nr 224/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Handlowego z siedzibą w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 225/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego z siedziba w solcu Kujawskim

Uchwała Nr 226/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Policealnego studium Agrobiznesu w Karolewie

Uchwała Nr 227/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Karolewie

Uchwała Nr 228/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych z siedzibą w Karolewie

Uchwała Nr 229/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 230/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 190/XVII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia zadań i podziału środków z PFRON na rok 2012   załącznik

Uchwała Nr 231/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 232/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 233/XXI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Koronowo pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (...)

Uchwała Nr 234/XXI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Solec Kuj. pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Sosnowa (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 235/XXI/12 Rady  Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Projekt i budowa jezdni i chodników ul.Świerkowej (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 236/XXI/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Osielsko pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ul.Krakowskiej w Jarużynie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (...)

Uchwała Nr 237/XXI/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Sicienko pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 050314C Osówiec-Szczutki (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 238/XXI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Nowa Wieś Wielka pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ul.Nadrzecznej w Olimpinie (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 239/XXII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 240/XXII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 października 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 241/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego aktualizacja na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

Uchwała Nr 242/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchylenia w części uchwały Nr 135/XIII/11

Uchwała Nr 243/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 244/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2013   załącznik

Uchwała Nr 245/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie następujących szkół: Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Rolniczego, Technikum Ekonomicznego, Technikum...

Uchwała Nr 246/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Karolewie

Uchwała Nr 247/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego w Karolewie

Uchwała Nr 248/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego w Karolewie

Uchwała Nr 249/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r.w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Agrobiznesu w Karolewie

Uchwała Nr 250/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r.w sprawie zmiany nazwy Technikum Czteroletniego w Karolewie   załącznik

Uchwała Nr 251/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 13, szkoły o nazwie Technikum Ekonomiczne

Uchwała Nr 252/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r.w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 13

Uchwała Nr 253/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie

Uchwała Nr 254/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014   załącznik

Uchwała Nr 255/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie bydgoskim   załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3   załącznik 4  

Uchwała Nr 256/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia zmieniająca uchwałę Nr 190/XVII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012r. (...) w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON na rok 2012   załącznik

Uchwała Nr 257/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 258/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 259/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2013   załącznik

Uchwała Nr 260/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2013   załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3   załącznik 4   załącznik 5

Uchwała Nr 261/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy   załącznik

Uchwała Nr 262/XXIV/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użuczenie części nieruchomości

Uchwała Nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (...)  załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 264/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (...)

Uchwała Nr 265/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z PFRON w 2013r.

Uchwała Nr 266/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 267/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (14)

Uchwała Nr 268/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2013-2023   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 269/XXIV/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2013

Uchwała Nr 270/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012   załącznik

Załączniki

147-12 (149.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
147-12-1 (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
148-12 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
149-12 (176.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
150-12 (191.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
151-12 (195.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
152-12 (165.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
153-12 (175.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
154-12 (242.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
155-12 (217.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
156-12 (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
157-12 (165.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
158-12 (161.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
159-12 (163.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
160-12 (244.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
161-12 (244.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
162-12 (163kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
163-12 (164.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
164-12 (160.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
165-12 (167.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
166-12 (171kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
167-12 (168.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
168-12 (247.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
169-12 (236.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
170-12 (223.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
171-12 (145.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
172-12 (182kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
172-12-1 (414.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
172-12-2 (394.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
173-12 (908.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
174-12 (308.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
175-12 (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
175-12-1 (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
176-12 (163.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
177-12-1 (604.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
178-12 (238.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
178-12-1 (132.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
178-12-2 (325.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
179-12 (169.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
180-12 (204.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
180-12-1 (350.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
181-12 (712kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
182-12 (182.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
183-12 (211.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
184-12 (160.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
185-12 (165.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
186-12 (163.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
187-12 (161.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
188-12 (526.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
188-12-1 (8.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
189-12 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
190-12 (201.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
190-12-1 (182.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
191-12 (529.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
191-12-1 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
192-12 (591kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
193-12 (527.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
193-12-1 (8.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
194-12 (555.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
194-12-1 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
195-12 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
196-12 (754.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
197-12 (412.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
197-12-1 (730.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
198-12 (378.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
198-12-1 (453.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
199-12 (790.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
200-12 (609.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
201-12 (534.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
202-12 (611.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
203-12 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
204-12 (157.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
205-12 (150.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
205-12-1 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
206-12 (167.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
206-12-1 (554.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
207-12 (179.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
207-12-1 (226.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
207-12-2 (95.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
208-12 (648.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
209-12 (261.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
209-12-1 (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
209-12-2 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
210-12 (263.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
210-12-1 (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
210-12-2 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
211-12 (258.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
211-12-1 (61.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
211-12-2 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
212-12 (263.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
212-12-1 (266.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
212-12-2 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
213-12 (235.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
214-12 (233.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
215-12 (235.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
216-12 (203.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
217-12 (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
218-12 (245.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
219-12 (210.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
220-12 (241kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
221-12 (240.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
222-12 (250.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
223-12 (238.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
224-12 (236.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
225-12 (208.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
226-12 (237kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
227-12 (207.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
228-12 (237.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
229-12 (282.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
230-12 (234.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
230-12-1 (181kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
231-12 (213kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
231-12-1 (421.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
231-12-2 (500.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
232-12 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
233-12 (197.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
234-12 (222.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
235-12 (206kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
236-12 (202.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
237-12 (200.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
238-12 (195.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
239-12 (551.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
239-12-1 (422.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
239-12-2 (511.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
240-12 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
241-12 (28.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
242-12 (185.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
243-12 (187.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
244-12 (214.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
244-12-1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
245-12 (220.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
246-12 (196.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
247-12 (193.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
248-12 (195.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
249-12 (160.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
250-12 (179.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
250-12-1 (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
251-12 (203.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
252-12 (199.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
253-12 (246.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
254-12 (151.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
254-12-1 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
255-12 (237.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
255-12-1 (238.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
255-12-2 (228kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
255-12-3 (229.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
255-12-4 (211kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
256-12 (259.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
256-12-1 (186.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
257-12 (161.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
257-12-1 (406.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
257-12-2 (291.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
258-12 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
259-12 (149.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
259-12-1 (490kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260-12 (146.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260-12-1 (276.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260-12-2 (309.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260-12-3 (187.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260-12-4 (270.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260-12-5 (185.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
261-12 (420.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
261-12-1 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
262-12 (193.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
263-12 (625.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
263-12-1 (617.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
263-12-2 (443.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264-12-1 (103.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264-12-2 (315.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264-12-3 (264.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264-12-4 (185kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
265-12 (253.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
266-12 (208.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
266-12-1 (398.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
266-12-2 (548.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
267-12 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
268-12 (833.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
268-12-1 (456.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
268-12-2 (376.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
269-12 (911.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
270-12 (148.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
270-12-1 (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
177-12 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264-12 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Źródło informacji:Rada Powiatu Bydgoskiego
Data utworzenia:2012-01-26 15:31:31
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2018-05-03 15:29:22
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2018-05-22 15:27:28
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:27:45
Ilość wyświetleń:1193

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij