Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2011 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 147/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku 2011   załącznik

Uchwała Nr 148/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223

Uchwała Nr 149/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie podjęcia w latach 2012-2014 realizacji inwestycji pn. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kuj.-Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz nr 1548C...

Uchwała Nr 150/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłączenia z ZSAE im. B.Zamojdzina w Karolewie szkoły o nazwie Policealne Studium Agrobiznesu w Karolewie

Uchwała Nr 151/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłączenia z ZSAE im. B.Zamojdzina w Karolewie szkoły o nazwie Technikum Rolnicze dla Dorosłych

Uchwała Nr 152/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Agrobiznesu w Karolewie

Uchwała Nr 153/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych z siedzibą w Karolewie

Uchwała Nr 154/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Karolewie

Uchwała Nr 155/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłączenia z ZSZ im. gen. S. Maczka w Koronowie nastepujących szkół Szkoła Policealna, Trzyletnie LIceum Profilowane, Trzyletnie Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna dla Dorosłych

Uchwała Nr 156/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 157/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Liceum Profilowanego z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 158/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniajacego z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 159/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 160/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koronowie

Uchwała Nr 161/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłączenia z ZSOiZ w Solcu Kuj. następujących szkół Technikum Handlowe, Liceum Profilowane, Technikum Mechaniczne, LO dla Dorosłych w Solcu Kuj., Dwuletnie Uzupelniające LO dla Dorosłych

Uchwała Nr 162/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Handlowego z siedzibą w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 163/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Pofilowanego z siedzibą w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 164/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego z siedzibą w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 165/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie amiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Solcu Kuj.

Uchwała Nr 166/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniajacego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 167/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Informatycznego w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 168/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 169/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Koronowie

Uchwała Nr 170/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie okreslenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli   załącznik

Uchwała Nr 171/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 172/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 173/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (1)

Uchwała Nr 174/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia niewygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 175/XV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała Nr 176/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/XII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14.08.2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013   załącznik

Uchwała Nr 177/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr 178/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa   załącznik 1   załacznik 2

Uchwała Nr 179/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 180/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łacznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty (...) opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej...   załącznik

Uchwała Nr 181/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 182/XVI/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie szkoły o nazwie: Trzyletnie Tehnikum Uzupełniające

Uchwała Nr 183/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Koronowie ul. Szkolna 4

Uchwała Nr 184/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Koronowie ul. Szkolna 4

Uchwała Nr 185/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 186/XVI/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 187/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Karolewie

Uchwała Nr 188/XVII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012r. zmeniająca 'Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013'   załącznik

Uchwała Nr 189/XVII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 190/XVII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON na 2012r.   załącznik

Uchwała Nr 191/XVIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu zapobiegania przestępczości (...)'    załącznik

Uchwała Nr 192/XVIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu Bydgoskiego do Powiatowej rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr 193/XVIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca 'Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007- 2013'    załącznik

Uchwała Nr 194/XVIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/XII/2007 Rady Powiatu Bydgposkiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013'   załącznik

Uchwała Nr 195/XVIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 196/XVIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywania statku lub innego obiektu pływającego

Uchwała Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizaji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu,promocji zatrudnienia (...)    załącznik

Uchwała Nr 198/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2015r. za rok 2011   załącznik

Uchwała Nr 199/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego lub organizacjami pozarządowymi (...) projektów aktów prawa miejscowego (...)

Uchwała Nr 200/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kotomierzu

Uchwała Nr 201/XIX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2011

Uchwała Nr 202/XIX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 203/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 204/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Wojwództwa Kujawsko - Pomorskiego

Uchwała Nr 205/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013   załącznik

Uchwała Nr 206/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 75/XII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia Wiloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013   załącznik

Uchwała Nr 207/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu pryznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 208/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne zw. z realizacją zadań powiatu

Uchwała Nr 209/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koronowie   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 210/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu Kujawskim   załącznik 1    załącznik 2

Uchwała Nr 211/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Koronowie   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 212/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Karolewie   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 213/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 214/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 215/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Liceum Profilowanego z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 216/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 217/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Koronowie ul. szkola 4

Uchwała Nr 218/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 219/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z siedzibą w Koronowie

Uchwała Nr 220/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 221/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Policealnego Studium Informatycznego w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 222/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 223/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w solcu Kujawskim

Uchwała Nr 224/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Handlowego z siedzibą w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 225/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego z siedziba w solcu Kujawskim

Uchwała Nr 226/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Policealnego studium Agrobiznesu w Karolewie

Uchwała Nr 227/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Karolewie

Uchwała Nr 228/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych z siedzibą w Karolewie

Uchwała Nr 229/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 230/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 190/XVII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia zadań i podziału środków z PFRON na rok 2012   załącznik

Uchwała Nr 231/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 232/XX/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 233/XXI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Koronowo pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (...)

Uchwała Nr 234/XXI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Solec Kuj. pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Sosnowa (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 235/XXI/12 Rady  Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Projekt i budowa jezdni i chodników ul.Świerkowej (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 236/XXI/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Osielsko pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ul.Krakowskiej w Jarużynie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (...)

Uchwała Nr 237/XXI/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Sicienko pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 050314C Osówiec-Szczutki (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 238/XXI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Nowa Wieś Wielka pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ul.Nadrzecznej w Olimpinie (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

Uchwała Nr 239/XXII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 240/XXII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 października 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 241/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego aktualizacja na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

Uchwała Nr 242/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchylenia w części uchwały Nr 135/XIII/11

Uchwała Nr 243/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 244/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2013   załącznik

Uchwała Nr 245/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie następujących szkół: Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Rolniczego, Technikum Ekonomicznego, Technikum...

Uchwała Nr 246/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Karolewie

Uchwała Nr 247/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego w Karolewie

Uchwała Nr 248/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego w Karolewie

Uchwała Nr 249/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r.w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Agrobiznesu w Karolewie

Uchwała Nr 250/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r.w sprawie zmiany nazwy Technikum Czteroletniego w Karolewie   załącznik

Uchwała Nr 251/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 13, szkoły o nazwie Technikum Ekonomiczne

Uchwała Nr 252/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r.w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 13

Uchwała Nr 253/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie

Uchwała Nr 254/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014   załącznik

Uchwała Nr 255/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie bydgoskim   załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3   załącznik 4  

Uchwała Nr 256/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia zmieniająca uchwałę Nr 190/XVII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012r. (...) w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON na rok 2012   załącznik

Uchwała Nr 257/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 258/XXIII/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

Uchwała Nr 259/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2013   załącznik

Uchwała Nr 260/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2013   załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3   załącznik 4   załącznik 5

Uchwała Nr 261/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy   załącznik

Uchwała Nr 262/XXIV/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użuczenie części nieruchomości

Uchwała Nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (...)  załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 264/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (...)

Uchwała Nr 265/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z PFRON w 2013r.

Uchwała Nr 266/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 267/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (14)

Uchwała Nr 268/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2013-2023   załącznik 1   załącznik 2

Uchwała Nr 269/XXIV/12  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2013

Uchwała Nr 270/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012   załącznik