Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

2010

Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2010 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 240/XXXVIII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla mista Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku 2010

Uchwała Nr 241/XXXVIII/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 242/XXXVIII/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2010r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 243/XXXIX/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 244/XXXIX/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku...

Uchwała Nr 245/XXXIX/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców od opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

Uchwała Nr 246/XXXIX/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 247/XXXIX/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniająca budżet powiatu bydgoskiego na 2010r.

Uchwała Nr 248/XL/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie objęcia mandatu Radnego Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 249/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu Bydgoskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 250/XL/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały o podziale powiatu bydgoskiego na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr 251/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu

Uchwała Nr 252/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/XII/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata...

Uchwała Nr 253/XL/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski

Uchwała Nr 254/XL/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa

Uchwała Nr 255/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na 2010r.

Uchwała Nr 256/XLI/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz założeń...
załącznik

Uchwała Nr 257/XLI/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2009 'Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa...

Uchwała Nr 258/XLI/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Bydgoskiemu...

Uchwała Nr 259/XLI/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na 2010r.

Uchwała Nr 260/XLI/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 261/XLII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu PUP oraz sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu (...)' za rok 2009 wraz z założeniami na rok...załącznik

Uchwała Nr 262/XLII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr 263/XLII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013  z ałącznik

Uchwała Nr 264/XLII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu projektu uchwały zm. uchwałę w spr. likwidacji RZOP - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy

Uchwała Nr 265/XLII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych

Uchwała Nr 266/XLII/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej

Uchwała Nr 267/XLII/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 21/IV/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30.12.2002r. w sprawie utworzenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego

Uchwała Nr 268/XLII/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia Gm. Dąbrowa Chełmińska pomocy finansowej na dofinansowanie zadania 'Wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej drogi gminnej nr 050524C Czarże-Dębowiec.

Uchwała Nr 269/XLII/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniajaca budżet Powiatu Bydgoskiego na 2010r.

Uchwała Nr 270/XLII/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniajaca uchwałę Nr 91/XV/07 rady Powiatu Bydgoskiego z dn. 22.11.2007r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koronowie (...)

Uchwała Nr 271/XLIII/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego lub organizacjami pozarządowymi...

Uchwała Nr 272/XLIII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na 2010r.

Uchwała Nr 273/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych (...)

Uchwała Nr 274/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 275/XLIV/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 276/XLIV/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzinpracy aptek ogólnodostępnych na terenie m. Koronowa

Uchwała Nr 277/XLIV/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr 278/XLIV/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na 2010r.

Uchwała Nr 279/XLV/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 243/XXXIX/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia adań i podziału środków finansowych z PFRON

Uchwała Nr 280/XLV/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie okreslenia trybu powoływania członków, organizacji, trybu działania Powiatowej rady działalności Pożytku Publicznego oraz określenia regulaminu jej działania  załącznik

Uchwała Nr 281/XLV/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie kontynuacji w roku 2011 realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 Bydgoszcz-Otorowo-droga 397 wraz z budową ścieżki rowerowej (...)  załącznik

Uchwała Nr 282/XLV/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 wrzesnia 2010r. w sprawie kontynuacji w roku 2011 realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi 1527C Prosperowo - Wojnowo  załącznik

Uchwała Nr 283/XLV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie udzielenia Gminie Osielsko pomocy finansowej na dofinansowanie projektu pn. Budowa ul. Juliusza Słowackiego w Niemczu, etap II' w ramach NPPDL 2008-2011

Uchwała Nr 284/XLV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie udzielenia Gminie Sicienko pomocy finansowej na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 50314C Osówiec-Szczutki (...) w ramach NPPDL 2008-2011

Uchwała Nr 285/XLV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie udzielenia Gminie Koronowo pomocy finansowej na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno w ramach NPPDL 2008-2011

Uchwała Nr 286/XLV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2010r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (988kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załączniki

Uchwała Nr 287/XLV/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2010r. zmieniajaca uchwałę Nr 277/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr 288/XLVI/10  Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 75/XII/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 – 2013”.

Uchwała Nr 289/XLVI/10 Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013

Uchwała Nr 290/XLVI/10  Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013

Uchwała Nr 291/XLVI/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 października 2010r. zmieniajaca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (318kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załaczniki

Uchwała Nr 292/XLVII/10  Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2011 rok”.

Uchwała Nr 293/XLVII/10  Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 – 2015.  załącznik 

Uchwała Nr 294/XLVII/10  Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego.

Uchwała Nr 295/XLVII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV KADENCJA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1/I/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

Uchwała Nr 2/I/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 3/I/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Starosty Bydgoskiego

Uchwała Nr 4/II/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 5/II/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 6/II/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wicestarosty Bydgoskiego

Uchwała Nr 7/II/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wyboru trzech członków Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 8/II/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 9/II/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 10/II/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 11/II/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Bydgoskiego

Uchwała Nr 12/III/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 13/III/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Bydgoskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 14/III/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustanowienia przesyłu dla obiektu Odbiorcy posadowionego na działce nr 964 w Koronowie przy ul. Szkolnej 4

Uchwała Nr 15/III/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 279/XLV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23.09.2010r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON na rok 2010  załącznik

Uchwała Nr 16/III/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z PFRON w 2011r.

Uchwała Nr 17/III/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 18/III/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych uprawnionych do gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku, źródeł oraz sposobu wydatkowania tych dochodów

Uchwała Nr 19/III/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 załącznik

Uchwała Nr 20/III/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2011  załącznik

Uchwała Nr 21/III/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Uchwała Nr 22/III/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 23/III/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 24/III/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 25/III/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 26/III/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki

1-10 (321.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2-10 (229.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3-10 (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4-10 (616.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5-10 (245.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6-10 (77.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7-10 (255.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8-10 (509kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9-10 (302.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10-10 (301.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11-10 (412.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12-10 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13-10 (497.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14-10 (588.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15-10 (759kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15-10-1 (425.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16-10 (796kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17-10 (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18-10 (780.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19-10 (473kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19-10-1 (263.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20-10 (502.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20-10-1 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21-10 (499.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22-10 (536kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23-10 (532.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24-10 (528.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25-10 (528.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26-10 (528.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
240-10 (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
241-10 (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
242-10 (116.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
243-10 (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
244-10 (52.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
245-10 (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
246-10 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
247-10 (128.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
248-10 (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
249-10 (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
250-10 (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
251-10 (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
252-10 (162.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
253-10 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
254-10 (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
255-10 (124.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
256-10 (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
257-10 (114.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
258-10 (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
259-10 (237.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260-10 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
261-10 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
262-10 (168.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
263-10 (472.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264-10 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
265-10 (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
266-10 (226.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
267-10 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
268-10 (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
269-10 (182.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
270-10 (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
271-10 (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
272-10 (141.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
273-10 (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
274-10 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
275-10 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
276-10 (77.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
277-10 (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
278-10 (427.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
279-10 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
280-10 (800.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
281-10 (895.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
283-10 (846kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
284-10 (942.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
285-10 (850.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
286-10 (987.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
287-10 (505.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
288-10 (751kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
289-10 (814.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
290-10 (833.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
291-10 (574.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
292-10 (579.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
293-10 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
294-10 (526.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
295-10 (661.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
256-1 (94.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
261-10-1 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
263-10-1 (887.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
280-10-1 (415.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
281-10-1 (335.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
282-10-1 (321.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
293-10-1 (492.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
282-10 (806kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Źródło informacji:Rada Powiatu Bydgoskiego
Data utworzenia:2010-01-07 15:13:31
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2018-05-03 15:13:34
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2018-05-22 15:27:28
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:27:31
Ilość wyświetleń:1062

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij