Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2009 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 166/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku 2008

Uchwała Nr 167/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku

Uchwała Nr 168/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji wspólnego projektu powiatów i gmin województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 169/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/XII/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego...

Uchwała Nr 170/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 7

Uchwała Nr 171/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz przyjęcia wartości 1 punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagradzania...

Uchwała Nr 172/XXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 173/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bydgoskim na lata 2009-2015

Uchwała Nr 174/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Sokole Kuźnicy

Uchwała Nr 175/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 176/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty bydgoskiego

Uchwała Nr 177/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 33/VII/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie zasad, kryteriów i trybu postępowania przy realizacji zadań w zakresie...

Uchwała Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 179/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie 'Kadry Oświaty podwyższają swoje kwalifikacje' wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)...

Uchwała Nr 180/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 181/XXVIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 273/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutów dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej...

Uchwała Nr 182/XXVIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Bydgoskiego

Uchwała Nr 183/XXVIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2009 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 184/XXVIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2009 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 185/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego'oraz założeń...

Uchwała Nr 186/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wparcia Policji

Uchwała Nr 187/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2008 'Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami...

Uchwała Nr 188/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 189/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania statusu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Uchwała Nr 190/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 191/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 192/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 193/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kotomierzu

Uchwała Nr 194/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie 'Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski'

Uchwała Nr 195/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnbia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Gminie Dąbrowa Chełmińska pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 'Budowa przystanku autobusu szynowego...

Uchwała Nr 196/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 197/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 198/XXX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 maja 2009r. zmieniająca budżet Powiatu bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 199/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia...

Uchwała Nr 200/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu...

Uchwała Nr 202/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 203/XXXII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 lipca 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 204/XXXII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 205/XXXII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 'Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda w ciągu drogi...

Uchwała Nr 206/XXXII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr 15/II/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości diet Radnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 207/XXXII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skarg na Starostę Bydgoskiego

Uchwała Nr 208/XXXIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie kontynuacji w roku 2010 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński na odcinku od drogi wojewódzkiej.

Uchwała Nr 209/XXXIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr 95/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013

Uchwała Nr 210/XXXIII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/XII/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na...

Uchwała Nr 211/XXXIII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w prawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na budowę ścieżki pieszorowerowej w pasie drogi powiatowej 1926C Nakło-Gorzeń do 2020 roku

Uchwała Nr 212/XXXIII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 'Budowa jezdni (chodników) ul. Wierzbowej i ul. Opałowej...

Uchwała Nr 213/XXXIII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia Gminie Koronowo pomocy finansowej na dofinansowanie projektu pn.: 'Budowa i przebudowa ulicy Przemysłowej w Koronowie wraz z budową chodnika i ścieżki...

Uchwała Nr 214/XXXIII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr 203/XXXII/09 z dnia 30 lipca 2009 roku zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 215/XXXIII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 216/XXXIV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 września 2009r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Bydgoszczy w części dotyczącej gmin Białe Błota i Sicienko, wchodzących w skład powiatu...

Uchwała Nr 217/XXXIV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia Gminie Osielsko pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach 'Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011'...

Uchwała Nr 218/XXXIV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia Gminie Dabrowa Chełmińska pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 'Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką...

Uchwała Nr 219/XXXIV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 września 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 220/XXXV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 221/XXXV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych gminy Sicienko, wchodzącej w skład powiatu bydgoskiego

Uchwała Nr 222/XXXV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

Uchwała Nr 223/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie 'Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski'

Uchwała Nr 224/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie 'Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 225/XXXV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. zmieniająca uchwały Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 roku i Nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009r...

Uchwała Nr 226/XXXV/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoski na rok 2009

Uchwała Nr 227/XXXVI/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności związanych z nabywaniem części nieruchomości położonych na terenie powiatu bydgoski

Uchwała Nr 228/XXXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie kontynuacji w roku 2010 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1515C Buszkowo - Nowy Dwór'

Uchwała Nr 229/XXXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwały Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009 roku, Nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz Nr 225/XXXV/09...

Uchwała Nr 230/XXXVI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 231/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy organów Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy...

Uchwała Nr 232/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dostacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

Uchwała Nr 233/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku

Uchwała Nr 234/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 235/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia plnu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 236/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 237/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie niezrealizowanych kwot planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr 238/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2010

Uchwała Nr 239/XXXVII/09  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia Gminie Dobrcz pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.:'Budowa zatoki autobusowej w Dobrczu'