Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

2008

Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2008 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 101/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie korekty w uchwale budżetowej Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 102/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2007

Uchwała Nr 103/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniajaca uchwałę Nr 75/XV/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie powołania i ustalenia wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała Nr 104/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Bydgoskiego

Uchwała Nr 105/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych

Uchwała Nr 106/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 107/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 15/II/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości diet Radnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 108/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 109/XVIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 110/XVIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji wspólnego projektu powiatów i gmin województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 111/XVIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 112/XVIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 113/XIX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych...

Uchwała Nr 114/XIX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bydgoszczy o działalności ochotniczych...

Uchwała Nr 115/XIX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 116/XIX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Bydgoskiego części nieruchomości położonej we Wtelnie

Uchwała Nr 117/XIX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr 118/XIX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 119/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2007 roku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie...

Uchwała Nr 120/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego' oraz założeń...

Uchwała Nr 121/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

Uchwała Nr 122/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 'Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski w okresie 1.01.2008 do 31.12.2008r.'

Uchwała Nr 123/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2007 'Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa...

Uchwała Nr 124/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 125/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 95/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr 126/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 127/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 128/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia..

Uchwała Nr 129/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 96/XVII/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele.

Uchwała Nr 130/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 46/VII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z 29 marca 2007r. w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej w Bożenkowie i Koronowie

Uchwała Nr 131/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przekazania zadań związanych z rehabilitacją zawodową i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Uchwała Nr 132/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 133/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, Grzegorza Gacy do złożenia projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki,...

Uchwała Nr 134/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie

Uchwała Nr 135/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie złożenia wniosku i przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.2 'Podniesienie...

Uchwała Nr 136/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie złożenia wniosku i przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.2 'Podniesienie...

Uchwała Nr 137/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 132/XXIV/2001 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 138/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013

Uchwała Nr 139/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 164/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych Powiatu Bydgoskiego, które utworzą rachunek...

Uchwała Nr 140/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 141/XXII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/VI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Bydgoski dotacji...

Uchwała Nr 142/XXII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku...

Uchwała Nr 143/XXII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu programu 'Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim' realizowanego w działania 9.2 Programu...

Uchwała Nr 144/XXII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 133/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Uchwała Nr 145/XXII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 134/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu...

Uchwała Nr 146/XXII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Bydgoski części nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16

Uchwała Nr 147/XXII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 września 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 148/XXIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy sprzedaży na rzecz Powiatu Bydgoskiego części nieruchomości położonej we Wtelnie

Uchwała Nr 149/XXIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przyjęcia 'Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami powiatu bydgoskiego aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015'

Uchwała Nr 150/XXIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie odwołania Pana Romualda Radomskiego ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała Nr 151/XXIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 115/XIX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu...

Uchwała Nr 152/XXIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 46/VII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z 29 marca 2007r. w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej w Bożenkowie i...

Uchwała Nr 153/XXIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 154/XXIV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 'Budowa dróg gminnych (ulic Centralnej, Kruszyńskiej,...)

Uchwała Nr 155/XXIV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie podjęcia w roku 2009 realizacji inwestycji pod nazwą 'przebudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz'

Uchwała Nr 156/XXIV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie podjęcia w roku 2009 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1507C Włóki - Jarużyn - Bydgoszcz'

Uchwała Nr 157/XXIV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 136/XXI/08 w sprawie złożenia wniosku i przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 158/XXIV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała Nr 159/XXIV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca budżet Powiat Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 160/XXV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 161/XXV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy organów Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy...

Uchwała Nr 162/XXV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 115/XIX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu...

Uchwała Nr 163/XXV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 164/XXV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 165/XXV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Załączniki

101-08 (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102-08 (84.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
103-08 (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
104-08 (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
105-08 (150.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
106-08 (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
107-08 (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
108-08 (103.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
109-08 (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
110-08 (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
111-08 (100.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
112-08 (69.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
113-08 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
114-08 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
115-08 (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
116-08 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
117-08 (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
118-08 (148.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
119-08 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
120-08 (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
121-08 (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
122-08 (251.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
123-08 (101.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
124-08 (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
125-08 (620.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
126-08 (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
127-08 (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
128-08 (895.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
129-08 (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
130-08 (135.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
131-08 (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
132-08 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
133-08 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
134-08 (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
135-08 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
136-08 (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137-08 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
138-08 (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
139-08 (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
140-08 (120.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
141-08 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
142-08 (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
143-08 (113.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
144-08 (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
145-08 (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
146-08 (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
147-08 (123.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
148-08 (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
149-08 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
150-08 (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
151-08 (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
152-08 (211.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
153-08 (169.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
154-08 (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
155-08 (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
156-08 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
157-08 (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
158-08 (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
159-08 (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
160-08 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
161-08 (133.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
162-08 (54.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
163-08 (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
164-08 (330.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
165-08 (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Źródło informacji:Rada Powiatu Bydgoskiego
Data utworzenia:2008-01-31 14:43:11
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2018-05-03 14:43:20
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2018-05-22 15:27:08
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:27:19
Ilość wyświetleń:1075

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij