Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2006 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 240/XXXIV/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie założenia technikum czteroletniego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała nr 241/XXXIV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie założenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Uchwała nr 242/XXXIV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół w Koronowie

Uchwała nr 243/XXXIV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie założenia technikum trzyletniego dla młodzieży w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

Uchwała nr 244/XXXIV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie założenia technikum czteroletniego w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

Uchwała nr 245/XXXIV/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie 'Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski w okresie 1.01.2006 do 31.12.2006

Uchwała nr 246/XXXIV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek oznaczonych numerami numerami 3/14 i 3/23 położonych w Trzemiętowe

Uchwała nr 247/XXXIV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych nr 3, 6 i 11 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonych w Gądeczu, w budynku nr 32 oraz stosownych współudziałów...

Uchwała nr 248/XXXIV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych położonych w Kotomierzu wraz z zespołem pałacowo-parkowym

Uchwała nr 249/XXXIV/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy...

Uchwała nr 250/XXXIV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie gminie Bydgoszcz dotacji na zakup samochodu na cele mobilnego centrum monitoringu

Uchwała nr 251/XXXIV/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. zmieniająca budżet Powiat Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 252/XXXV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2006r. w sprawie podjęcia w 2006r. realizacji inwestycji pod nazwą 'Budowa pawilonu mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie DPS w Koronowie przy ul. Paderewskiego 35'

Uchwała nr 253/XXXV/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr 200/XXIX/2005r. w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej w Bożenkowie i Koronowie z filią w Gądeczu

Uchwała nr 254/XXXVI/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 marca 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 255/XXXVI/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 marca 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 256/XXXVI/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały o podziale powiatu bydgoskiego na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr 257/XXXVI/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 marca 2006r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 258/XXXVI/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 marca 2006r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała nr 259/XXXVII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 kwietnia 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 205/XXX/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2005r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Bydgoszczy...

Uchwała nr 260/XXXVII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 kwietnia 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr 87/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2004 - 2006 i lata późniejsze

Uchwała nr 261/XXXVIII/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 262/XXXVIII/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy

Uchwała nr 263/XXXVIII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

Uchwała nr 264/XXXVIII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2005 'Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami...

Uchwała nr 265/XXXVIII/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do konkursów o finansowanie stypendiów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych

Uchwała nr 266/XXXVIII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz przyjęcia wartości 1 punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach

Uchwała nr 267/XXXVIII/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 185/XXVIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie podjęcia w roku 2005 inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1550C

Uchwała nr 268/XXXVIII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 184/XXVIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie podjęcia w roku 2005 inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1536C

Uchwała nr 269/XXXVIII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 218?XXXIX/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12.09.2002r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych

Uchwała nr 270/XXXVIII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 271/XXXVIII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 272/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w roku 2005

Uchwała nr 273/XXXIX/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutów dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 274/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Uchwała nr 275/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

Uchwała nr 276/XXXIX/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała nr 277/XXXIX/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie podjęcia w latach 2006 - 2013 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa ciągu drogowego Bydgoszcz - Wojnowo - Prosperowo'

Uchwała nr 278/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 184/XXVIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie podjęcia w latach 2005 - 2006 inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej...

Uchwała nr 279/XXXIX/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 218?XXXIX/2002 Rady powiatu Bydgoskiego z dnia 12.09.2002r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych

Uchwała nr 280/XXXIX/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r.  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zabudowanych nieruchomości położonych w Wudzynie i w Kotomierzu w postaci zrzeczenia się ich na rzecz Gminy Dobrcz

Uchwała nr 281/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Dobrcz 6205/73006 części zabudowanej nieruchomości położonej w Gądeczu, w budynku ozn. nr 32

Uchwała nr 282/XXXIX/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 283/XXXIX/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 284/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze

Uchwała nr 285/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr 75/XV/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie powołania i ustalenia wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała nr 286/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Starosty Bydgoskiego

Uchwała nr 287/XL/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 288/XL/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała nr 289/XL/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia 'Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych...

Uchwała nr 290/XL/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia 'Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007'

Uchwała nr 291/XLI/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 września 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr 257/XXXVI/2006 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 marca 2006r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON na rok 2006

Uchwała nr 292/XLI/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Bydgoskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Koronowie

Uchwała nr 293/XLI/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 września 2006r. w sprawie ustanowienia służebności polegającej na prawie przejścia i przejazdu, w celu umożliwienia dostępu do przyłącza i sieci ciepłowniczej znajdujących się w budynku...

Uchwała nr 294/XLI/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 września 2006r. w sprawie ustanowienia służebności polegającej na prawie przejścia i przejazdu do węzła centralnego ogrzewania znajdującego się w budynku usytuowanym na działce nr 717...

Uchwała nr 295/XLI/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 września 2006r. w sprawie ustanowienia służebności polegającej na prawie przejścia i przejazdu do węzła centralnego ogrzewania znajdującego się w budynku usytuowanym na działce nr 732...

Uchwała nr 296/XLI/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 września 2006r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr 297/XLI/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 września 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 298/XLII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 września 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 299/XLIII/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Dobrcz nieruchomości położonej w Gądeczu, tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 54/3. o pow. 2,46...

Uchwała nr 300/XLIII/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Dobrcz nieruchomości położonej w Kotomierzu, tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 182/12...

Uchwała nr 301/XLIII/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2006r. w sprawie poręczenia wekslowego

Uchwała nr 302/XLIII/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja...

Uchwała nr 303/XLIII/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2006r. w sprawie poręczenia wekslowego

Uchwała nr 304/XLIII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

----------------------------------------------------------------------------------------------------

III KADENCJA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1/I/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 2/I/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 3/I/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Starosty Bydgoskiego

Uchwała nr 4/I/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr 257/XXXVI/2006 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 marca 2006r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu...

Uchwała nr 5/I/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 6/II/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 7/II/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 8/II/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Wicestarosty Bydgoskiego

Uchwała nr 9/II/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 10/II/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Bydgoskiego

Uchwała nr 11/II/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Bydgoskiego

Uchwała nr 12/II/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie składów osobowych Komisji stałych Rady Powiatu

Uchwała nr 13/II/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 14/II/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 15/II/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości diet Radnych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 16/II/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wydzielenia środków finansowych na nagrody dla uczniów wszystkich typów szkół na terenie powiatu bydgoskiego

Uchwała nr 17/III/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 18/III/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2006r. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Bydgoskiego niezabudowanej części nieruchomości położonej w Osielsku

Uchwała nr 19/IV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 20/IV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 21/IV/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgokiego

Uchwała Nr 22/IV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 23/IV/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2006r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 24/IV/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2006r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała nr 25/IV/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie niezrealizowanych kwot planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego