Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2005 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 142/XXIV/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie podjęcia w latach 2005 - 2006 realizacji inwestycji pod nazwą 'II etap budowy w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie - łącznik'

Uchwała nr 143/XXIV/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2005 roku zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 144/XXV/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia na 2005r. 'Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy...

Uchwała nr 145/XXV/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia w latach 2004 - 2006 inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1508C Niemcz - Jarużyn'

Uchwała nr 146/XXV/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych

Uchwała nr 147/XXV/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 148/XXV/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2005 roku w sprawie podjęcia w latach 2005 - 2006 realizacji inwestycji pod nazwą 'Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Gądeczu do wymaganych standardów'

Uchwała nr 149/XXV/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2005 roku zmieniająca uchwałę nr 87/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2004 - 2006

Uchwała nr 150/XXV/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2005 roku w sprawie wszczęcia procedury wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 151/XXV/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2005 roku zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 152/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 153/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr 87/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2004-2006

Uchwała nr 154/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej

Uchwała nr 155/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do konkursów o finansowanie stypendiów w ramach Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działania 2.2...

Uchwała nr 156/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działania 2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany...

Uchwała nr 157/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie zmian organizacyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Bydgoski

Uchwała nr 158/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku zmian organizacyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Bydgoski

Uchwała nr 159/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała nr 160/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej oraz uchwalenia regulaminu tej straży

Uchwała nr 161/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia służebności dostępu do drogi publicznej na działce nr 1220/9 położonej w Koronowie

Uchwała nr 162/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie podjęcia w latach 2005 – 2006 realizacji inwestycji pod nazwą „II etap budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie – budynek dydaktyczno...

Uchwała nr 163/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Bydgoskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała nr 164/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie wskazania jednostek budżetowych Powiatu Bydgoskiego, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Uchwała nr 165/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 166/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

Uchwała nr 167/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Powiatu Bydgoskiego na sztandarze Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr 168/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała nr 169/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian organizacyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Bydgoski

Uchwała nr 170/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr 130/XXII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z 2 grudnia 2004r. w sprawie poręczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Uchwała nr 171/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu do opracowania, uchwalenia i wcielenia w życie 'Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów...

Uchwała nr 172/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie 'Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bydgoski na 2005 rok'

Uchwała nr 173/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek oznaczonych numerami: 179/1, 179/2, 179/3, 46/9, 46/10, 46/11 - położonych w Kotomierzu oraz działek oznaczonych numerami: 214/9...

Uchwała nr 174/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 175/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 176/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 177/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr 75/XV/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie powołania i ustalenia wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała nr 178/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Starosty Bydgoskiego

Uchwała nr 179/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w roku 2004

Uchwała nr 180/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

Uchwała nr 181/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr 172/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 w sprawie 'Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach...

Uchwała nr 182/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia 'Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006'

Uchwała nr 183/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sparwie uchwalenia 'Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych...

Uchwała nr 184/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku podjęcia w roku 2005 inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki-I etap'

Uchwała nr 185/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie podjęcia w roku 2005 inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1550C Brzoza-Prądocin-IV etap'

Uchwała nr 186/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie podjęcia w roku 2006 inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1547C Bydgoszcz-Wypaleniska'

Uchwała nr 187/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych

Uchwała nr 188/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr 152/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu...

Uchwała nr 189/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Gądeczu w filię Domu Pomocy Społecznej w Koronowie

Uchwała nr 190/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia w stukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej 'Spokojna Przystań' w Koronowie - Środowiskowy Dom Samopomocy oraz określenia jego organizacji'

Uchwała nr 191/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy utworzonego w stukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej 'Spokojna Przystań' w Koronowie

Uchwała nr 192/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006

Uchwała nr 193/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wydzielenia środków na cele dofinansowania letniego wypoczynku dzieci z terenu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 194/XXVIII/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr 164/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych Powiatu Bydgoskiego, które utworzą rachunek...

Uchwała nr 195/XXVIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 196/XXIX/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane z potrzebami...

Uchwała nr 197/XXIX/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działek oznaczonych numerami: 46/9, 46/10, 46/11 – położonych w Kotomierzu oraz działki oznaczonej numerem 333/5...

Uchwała nr 198/XXIX/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki położonej w Kotomierzu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 182/11, o pow. 0,1178 ha...

Uchwała nr 199/XXIX/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr 28/V/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz przyjęcia wartości 1 punktu w złotych...

Uchwała nr 200/XXIX/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr 133/XXIV/2001 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2001r w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej w Bożenkowie...

Uchwała nr 201/XXIX/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr 152/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu...

Uchwała nr 202/XXIX/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. w sprawie: poręczenia wekslowego

Uchwała nr 203/XXIX/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. w sprawie: ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr 204/XXIX/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 205/XXX/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2005r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Bydgoszczy w części dotyczącej gmin Białe Błota...

Uchwała nr 206/XXX/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 102/XVIII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych...

Uchwała nr 207/XXX/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr 75/XV/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie powołania i ustalenia wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała nr 208/XXX/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia w latach 2004 – 2006 inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1508C Niemcz – Jarużyn”

Uchwała nr 209/XXX/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych

Uchwała nr 210/XXX/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego...

Uchwała nr 211/XXX/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2005r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 212/XXXI/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr 152/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON na rok 2005

Uchwała nr 213/XXXI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 66/XIV/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie podjęcia w latach 2004 - 2006 inwestycji pod nazwą 'przebudowa drogi powiatowej...

Uchwała nr 214/XXXI/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 218/XXXIX/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12.09.2002r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych

Uchwała nr 215/XXXI/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11.03.2004r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2004 - 2006

Uchwała nr 216/XXXI/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zdobycie na rzecz Gminy Dobrcz niezabudowanej nieruchomości położonej w Kotomierzu, tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów...

Uchwała nr 217/XXXI/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie podjęcia w latach 2006 - 2007 realizacji inwestycji pod nazwą 'Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Bydgoskiego'

Uchwała nr 218/XXXI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr 219/XXXI/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr 220/XXXI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 221/XXXI/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Uchwała nr 222/XXXI/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne...

Uchwała nr 223/XXXI/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 224/XXXI/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 225/XXXII/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 grudnia 2005r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 226/XXXII/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 grudnia 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr 152/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON na rok 2005

Uchwała nr 227/XXXIII/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 228/XXXIII/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nierealizowanych kwot planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr 229/XXXIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 230/XXXIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 231/XXXIII/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 232/XXXIII/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 183/XXVIII/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie: uchwalenia 'Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie...

Uchwała nr 233/XXXIII/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11.03.2004r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2004-2005

Uchwała nr 234/XXXIII/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przekazania zadań z zakresu prowadzenia publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Uchwała nr 235/XXXIII/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie poręczenia wekslowego

Uchwała nr 236/XXXIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 67/XIV/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30.12.2003r. w sprawie podjęcia w roku 2004 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej...

Uchwała nr 237/XXXIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 185/XXVIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie podjęcia w roku 2005 inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej...

Uchwała nr 238/XXXIII/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 186/XXVIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie podjęcia w roku 2006 inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej...

Uchwała nr 239/XXXIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 218/XXXIX/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12.09.2002r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych