Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego z roku 2004 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 75/XV/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie powołania i ustalenia wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała nr 76/XV/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 77/XV/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/II/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 78/XV/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/XIV/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 79/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004 rok

Uchwała nr 80/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Uchwała nr 81/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie przyjęcia 'Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011

Uchwała nr 82/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Zalewu Koronowskiego i Jeziora Krzywe Kolano

Uchwała nr 83/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przewóz promem zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica

Uchwała nr 84/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. zmieniająca Uchwałę nr 218/XXXIX/2002r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych

Uchwała nr 85/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Koronowie oraz udzielenie bonifikaty przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego przy sprzedaży budynków...

Uchwała nr 86/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 87/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2004-2006

Uchwała nr 88/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie połączenia szkół w Solcu Kujawskim

Uchwała nr 89/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy organów Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Uchwała nr 90/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego

Uchwała nr 91/XVI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 92/XVII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. zmieniająca treść załącznika do Uchwały nr 87/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego...

Uchwała nr 93/XVII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 94/XVII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 95/XVII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. zmieniająca Uchwałę nr 83/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przewóz promem zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej...

Uchwała nr 96/XVII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami...

Uchwała nr 97/XVII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia ośrodka specjalnego w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Uchwała nr 98/XVII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. zmieniająca Uchwałę nr 90/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli...

Uchwała nr 99/XVII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zatwiedzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Uchwała nr 100/XVII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005

Uchwała nr 101/XVII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 102/XVIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała nr 103/XVIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. zmieniająca treść załącznika do Uchwały nr 86/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 104/XVIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. zmieniająca treść załącznika do Uchwały 87/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2004...

Uchwała nr 105/XVIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach dot. pomocy społecznej

Uchwała nr 106/XVIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania nieruchomości położonej w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 5, na rzecz Gminy Koronowo

Uchwała nr 107/XVIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. zmieniająca Uchwałę nr 25/VI/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 1999r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy...

Uchwała nr 108/XVIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. zmieniająca Uchwałę nr 66/XIV/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie podjęcia w roku 2004 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi...

Uchwała nr 109/XVIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. zmieniająca Uchwałę nr 67/XIV/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia w roku 2004 do realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi...

Uchwała nr 110/XVIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. zmieniająca Uchwałę nr 218/XXXIX/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2002r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych

Uchwała nr 111/XVIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 112/XVIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Zalewu Koronowskiego i Jeziora Krzywe Kolano

Uchwała nr 113/XVIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. zmieniająca treść załącznika do Uchwały Nr 87/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego...

Uchwała nr 114/XIX/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do konkursów o finansowanie stypendiów w ramach Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działania 2.2 - 'Wyrównywanie...

Uchwała nr 115/XIX/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu do opracowania, uchwalenia i wcielenia w życie 'Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów na wyrównywanie...

Uchwała nr 116/XIX/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 lipca 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 117/XIX/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 118/XX/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2004r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 119/XX/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2004r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 120/XX/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 8/II/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu

Uchwała nr 121/XX/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na przyjęcie do wykonywania zadań publicznych w zakresie administracji rządowej...

Uchwała nr 122/XX/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 123/XX/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2004r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców – opiekunów prawnych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

Uchwała nr 124/XX/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2004r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej rodziców dziecka...

Uchwała nr 125/XX/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 79/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Uchwała nr 126/XXI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 października 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 125/XX/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2004 r. zmieniającą Uchwałę Nr 79/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 r.

Uchwała nr 127/XXI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 października 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 128/XXI/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 października 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 129/XXII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia do realizacji niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z Centralną Ewidencją Pojazdów

Uchwała nr 130/XXII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie poręczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Uchwała nr 131/XXII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 grudnia 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 132/XXIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 87/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2004 – 2006.

Uchwała nr 133/XXIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Przebudowy Sieci Dróg Powiatowych

Uchwała nr 134/XXIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004r. zmieniająca Uchwałę w sprawie podjęcia w latach 2004 - 2006 inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1508C Niemcz - Jarużyn'

Uchwała nr 135/XXIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004r. zmieniająca Uchwałę w sprawie podjęcia w roku 2004 realizacji inwestycji pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1550C Brzoza - Prądocin - I etap'

Uchwała nr 136/XXIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie poręczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Uchwała nr 137/XXIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 138/XXIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 139/XXIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 140/XXIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie niezrealizowanych kwot planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr 141/XXIII/2004 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2005