Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Bydgoski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tut. Urzędzie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień – kontakt meilowy:
iodo@powiat.bydgoski.pl kontakt telefoniczny: 52 58 35 4513.

3. Państwa  dane osobowe  zawarte w ofercie pracy, których podanie jest obowiązkowe tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, uprawnienia zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art 22" 1 Kodeksu pracy, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Dane, o których mowa wyżej Kandydat udostępnia w formie oświadczenia. Podanie ww. danych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z uprawnienia, o którym mowa wart. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiska urzędnicze, z wyłączeniem stanowisk kierowniczych urzędniczych - powinniście dodatkowo przekazać informację o posiadanej niepełnosprawności. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne gdy Kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa wyżej. Pozostałe informacje, które przekazujecie Państwo w ofercie pracy przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody.

4. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3., a następnie będą przechowywane przez okres 5 lat. Zgodnie z zapisami art. 15 ustawy z dnia 21 października 20018r. o pracownikach samorządowych imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy zostali wybrani do zatrudnienia będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.bip.powiat.bydgoski.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
7.1. dostępu do swoich danych osobowych;
7.2. poprawiania swoich danych osobowych;
7.3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanla, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu zgody do Inspektora Ochrony Danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji;
7.4. wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
7.5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
7.6. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
7.6.1. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
7.6.2. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzani

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.