Uchwała Nr 33/III/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego  2019r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1017 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 35/III/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego  2019r. w sprawie  określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu  - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1018 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 44/V/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 2491 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 47/V/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 kwietnia 2019r. zmieniająca załącznik nr 1 w uchwale  Nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,   których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 2492 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 54/VI/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 3664 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 56/VI/19 Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 3665 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 69/VII/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 4997 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 82/VIII/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 6337 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 83/VIII/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 6338 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 92/VIII/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2020 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6339 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 99/IX/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 r. – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7666  (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 113/IX/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020r. poz. 239 (uchwała obowiązuje)