Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; w załączeniu zamieszcza się pełny skan decyzji tut. organu z dnia 29.08.2019 r. znak: OŚ-VII.6222.4.2018 o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt (drobiu) prowadzonej przez spółkę P.D. DROBEX Sp. z o.o. na terenie zakładu w Solcu Kujawskim.