Uchwała Nr 118/X/20 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 949 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 138/XII/20 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2020r. zmieniająca załącznik nr 1 w uchwale Nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,   których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 949 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 143/XIII/20 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski   – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4452 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 144/XIII/20 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski   – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4453 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 155/XV/20 Rady Powiatu Bydgoskiego z 4 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2021 rok za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu   – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5447 (uchwała nie obowiązuje)