Uchwała Nr 179/XVIII/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego   – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 875 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 190/XIX/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2021r. zmieniająca uchwałę Nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,   których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2366 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 192/XIX/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 r.  – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2367 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 198/XIX/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski  – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2368 (uchwała nie obowiązuje)