Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Data publikacji strony: 14 stycznia 2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: informacje na stronie BIP są aktualizowane na bieżąco w miarę potrzeby, ostatnia istotna aktualizacja polegająca na modyfikacji struktury strony, tj. dodaniu niezależnego modułu „OCHRONA ŚRODOWISKA”, miała miejsce 24 sierpnia 2018 r.

Oświadczenie sporządzono dnia 7 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Kaczyński, karol.kaczynski@powiat.bydgoski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 58 35 433. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, za pośrednictwem platformy ePUAP – elektroniczna skrzynka podawcza: /powiatbydgoski/SkrytkaESP lub mailowo: info@powiat.bydgoski.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Opis alternatywnego dostępu do poszczególnych elementów BIP:

• Dział NASZ POWIAT – Powiat Bydgoski – Przynależność do związków i stowarzyszeń: załączono pliki w formacie PDF (uchwały Rady Powiatu) – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział NASZ POWIAT – Herb i flaga: informacja zawiera plik w formacie PDF (uchwała w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi) oraz plik graficzny z odwzorowaniem herbu i flagi – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział WŁADZE I STRUKTURA – Rada Powiatu – Skład Rady Powiatu VI kadencji: w dziale zamieszono artykuły odnoszące się do poszczególnych radnych – niektóre z nich zawierają pliki graficzne – fotografie radnych oraz pliki w formacie PDF – uchwały organów powiatu dot. np. wyboru radnych na różnego rodzaju funkcje – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział WŁADZE I STRUKTURA – Rada Powiatu – Z prac Rady Powiatu – Plany pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych – plik w formacie PDF – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział WŁADZE I STRUKTURA – Rada Powiatu – Z prac Rady Powiatu – Zawiadomienia o sesjach… - Rada Powiatu VI kadencji 2018-2023 – 018/2019/2020 - Projekty materiałów na sesje… - Rada Powiatu VI kadencji – pliki w formacie PDF – od września 2020 r. materiały będą publikowane również w formatach plików tekstowych, o ile nie będą to materiały przekazywane przez inne podmioty – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział WŁADZE I STRUKTURA – Rada Powiatu – Protokoły, nagrania i wyniki głosowań z sesji Rady Powiatu – zawiera pliki w formacie PDF oraz nagrania z sesji, które nie zawierają napisów – materiały publikowane od września 2020 r. będą zawierały również pliki tekstowe, a nagrania opatrzone będą napisami, które umożliwią zapoznanie się z treścią osobom niesłyszącym.
• Dział WŁADZE I STRUKTURA -  Rada Powiatu – Protokoły z posiedzeń Komisji: działy zawierają pliki w formacie PDF – od września 2020 r. będą publikowane również pliki tekstowe – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział WŁADZE I STRUKTURA – Rada Powiatu – Interpelacje i zapytania Radnych: działy zawierają pliki w formacie PDF – począwszy od września 2020 r. będą publikowane również pliki tekstowe – dot. odpowiedzi na interpelacje, same interpelacje – jako dokumenty niewytworzone przez Starostwo – pozostaną w formacie PDF – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział WŁADZE I STRUKTURA – Rada Powiatu – Oświadczenia majątkowe – działy zwierają pliki w formacie PDF – jako dokumenty niewytworzone przez Starostwo, również w przyszłości będą publikowane w formacie PDF.
• Dział WŁADZE I STRUKTURA – Zarząd Powiatu – Zarząd Powiatu: informacja zawiera pliki graficzne – fotografie członków Zarządu Powiatu Bydgoskiego oraz pliki w formacie PDF – uchwały o wyborze – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835422.
• Dział WŁADZE I STRUKTURA – Zarząd Powiatu – Starosta: informacja zawiera plik graficzny – fotografia starosty – oraz plik w formacie PDF – uchwała o wyborze – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835422.
• Dział WŁADZE I STRUKTURA – Zarząd Powiatu – Wicestarosta: informacja zawiera plik graficzny – fotografia wicestarosty – oraz plik w formacie PDF – uchwała o wyborze – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835422.
• Dział WŁADZE I STRUKTURA – Zarząd Powiatu – Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu – działy zawierają pliki w formacie PDF – od września 2020 r. będą publikowane również pliki tekstowe – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835422.
• Dział WŁADZE I STRUKTURA – Zarząd Powiatu – Oświadczenia majątkowe – działy zwierają pliki w formacie PDF – jako dokumenty niewytworzone przez Starostwo, również w przyszłości będą publikowane w formacie PDF.
• Dział PRAWO LOKALNE – Statut – informacja zawiera plik w formacie PDF – od września 2020 r. w przypadku zmiany treści publikowany będzie również plik tekstowy – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział PRAWO LOKALNE – Uchwały – Uchwały Rady Powiatu – działy zwierają pliki w formacie PDF – od września 2020 r. będą publikowane również pliki tekstowe – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział PRAWO LOKALNE – Uchwały Zarządu Powiatu – działy zawierają pliki w formacie PDF – od września 2020 r. będą publikowane również pliki tekstowe – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835422.
• Dział PRAWO LOKALNE – Akty prawa miejscowego – działy zawierają pliki w formacie PDF – od września 2020 w przypadku nowych aktów lub zmiany treści już opublikowanych – zamieszczane będą również pliki tekstowe – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział PRAWO LOKALNE – Zarządzenia Starosty Bydgoskiego – publikowane są pliki w formacie PDF – od września 2020 r., w przypadku decyzji o publikacji, zamieszczane będą również pliki tekstowe – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835422.
• Dział FINANSE I MIENIE POWIATU – Budżet – Budżet: działy zawierają odnośniki do budżetu Powiatu Bydgoskiego w poszczególnych latach – w kwestii zasad publikacji – patrz PRAWO LOKALNE – Uchwały Rady Powiatu.
• Dział FINANASE I MIENIE POWIATU -  Realizacja budżetu – działy zawierają pliki w formacie PDF – od września 2020 r. publikowane będą również pliki tekstowe – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835428.
• Dział FINANSE I MIENIE POWIATU – Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej: działy zawierają pliki w formacie PDF – jako niewytworzone przez Starostwo, również w przyszłości będą publikowane w formacie PDF.
• Dział PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH  - Program Rozwoju Powiatu Bydgoskiego – działy zawierają pliki w formacie PDF – od września 2020 r. w przypadku zmiany treści publikowane będą również w miarę możliwości pliki tekstowe – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835441.
• Dział PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH -  Inne programy: dział zawiera pliki w formacie PDF – od września 2020 r. w przypadku zmiany treści będą publikowane w miarę możliwości również pliki tekstowe. Z treścią dokumentów można alternatywnie zapoznać się dzwoniąc pod nr tel.:
- Wieloletni Plan Inwestycyjny – tel. 52 5835441,
- Program usuwania azbestu – tel. 52 5841128,
- Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – tel. 52 5835422,
- Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – tel. 52 5841291,
- Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – tel. 52 5835422,
- Powiatowy Program Opieki Nad Zabytkami… - tel. 52 5841291,
- Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości… - tel. 52 5835446.
• Dział PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH – Program ochrony środowiska dla Powiatu Bydgoskiego Ziemskiego: działy zawierają pliki PDF – od września 2020 r. w przypadku zmiany treści będą publikowane w miarę możliwości również pliki tekstowe – z treścią ww. plików alternatywnie można się zapoznać dzwoniąc pod nr tel. 52 5841128.
• Dział NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – Konkursy ofert – opublikowane artykuły zawierają liki w formacie PDF – w przypadku konkursów na rok 2020 będą w miarę możliwości publikowane również pliki tekstowe – z treścią ww. plików można alternatywnie zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5841290.
• Dział STAROSTWO POWIATOWE – Podstawowe dane – Sekretarz – dział zawiera plik graficzny – fotografię sekretarza.
• Dział STAROSTWO POWIATOWE – Podstawowe dane – Skarbik – dział zawiera plik graficzny – fotografię skarbnika oraz plik w formacie PDF – uchwała o wyborze – z treścią pliku alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835422.
• Dział STAROSTWO POWIATOWE – Podstawowe dane – Struktura graficzna – dział zwiera plik graficzny obrazujący strukturę organizacyjną urzędu.
• Dział STAROSTWO POWIATOWE – Regulamin Organizacyjny… - dział zawiera plik w formacie PDF – przy najbliższej aktualizacji regulaminu zostanie opublikowany również plik tekstowy – z treścią pliku alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835422.
• Dział STAROSTWO POWIATOWE – Kompetencje wydziałów: w działach dot. poszczególnych wydziałów, oprócz treści dostępnej w przeglądarce, opublikowano również regulaminy wewnętrzne w postaci plików w formacie PDF, od września 2020 r. w przypadku zmiany treści regulaminów będą publikowane pliki tekstowe. Z treścią dokumentów alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc odpowiednio do poszczególnych wydziałów:
- Wydział Budownictwa – 52 5840948,
- Wydział Geodezji i Kartografii – 52 5840144,
- Wydział Nieruchomości – 52 5810331,
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 52 5841128,
- Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – 52 5835422,
- Wydział Dróg Powiatowych – 52 5835463,
- Wydział Komunikacji – 52 5835446,
- Wydział Promocji, Kultury i Sportu – 52 5841290 / 291,
- Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich – 52 5835441,
- Wydział Finansowo – Księgowy – 52 5835428.
• Dział STAROSTWO POWIATOWE – Oświadczenia majątkowe: działy zawierają pliki w formacie PDF – jako niewytworzone przez Starostwo, również w przyszłości będą publikowane w formacie PDF.
• Dział STAROSTWO POWIATOWE – Ogłoszenia dot. zatrudnienia – Zasady naboru: dział zawiera pliki w formacie PDF oraz kwestionariusz osobowy w wersji edytowalnej – od września 2020 r. w przypadku zmiany treści zrządzenia i jego załączników będą publikowane również pliki tekstowe – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835423.
• Dział STAROSTWO POWIATOWE – Ogłoszenia dot. zatrudnienia oraz Inne ogłoszenia: w działach opublikowano pliki w formacie PDF – od września 2020 r. w przypadku nowych postępowań konkursowych publikowane będą również pliki tekstowe – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835423.
• Dział ZAŁATWIANE SPRAW W STAROSTWIE – Petycje – Wykaz złożonych petycji: w działach opublikowane są pliki w formacie PDF – od września 2020 r. publikowane będą również pliki tekstowe (w przypadku odpowiedzi), w odniesieniu do samych petycji – jako dokumenty niewytworzone przez Starostwo nadal będą miały postać pliku w formacie PDF – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE – Działalność lobbingowa – Podstawy prawne: w dziale opublikowano plik w formacie PDF – od września 2020 r. w przypadku zmiany treści zarządzenia, publikowany będzie również plik tekstowy – z treścią ww. pliku alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE – Działalność lobbingowa – Informacje o działalności lobbingowej: w dziale opublikowano pliki w formacie PDF – od września 2020 r. w przypadku nowych informacji, publikowany będzie również plik tekstowy – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835449.
• Dział ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – w dziale publikowane są głównie pliki w formacie PDF – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835455 / 56.
• Dział KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT – Kontrole: w działach opublikowane są pliki w formacie PDF – od września 2020 publikowane będą również pliki tekstowe (w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne), zawiadomienia o kontroli, wystąpienia pokontrolne i inne dokumenty, które nie zostały wytworzone przez Starostwo – nadal będą miały postać dokumentu w formacie PDF – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835423.
• Dział KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT – Audyt: w działach opublikowane są pliki w formacie PDF – od września 2020 r. w przypadku nowych dokumentów będą publikowane również pliki tekstowe – z treścią ww. plików alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835423.
• Dział SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU: w poszczególnych działach publikowane były do roku 2018 pliki w formacie PDF – od 2018 r. dedykowany jest odrębny dział (zakładka w menu głównym) OCHRONA ŚRODOWISKA.
• Dział JEDNOSTKI – Jednostki organizacyjne – Jednostki organizacyjne: w dziale opublikowano plik PDF z uchwałą Zarządu Powiatu Bydgoskiego dot. wykazu jednostek – w przypadku aktualizacji treści uchwały zostanie opublikowany również plik tekstowy – z treścią ww. pliku alternatywnie można zapoznać się dzwoniąc pod nr tel. 52 5835422.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy realizuje swoje zadania w dwóch lokalizacjach, tj. w siedzibie przy ul. Konarskiego 1-3, gdzie urzęduje kierownictwo urzędu oraz mieszczą się: Biuro Rady Powiatu Bydgoskiego, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Wydział Komunikacji, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, Wydział Dróg Powiatowych oraz Wydział Finansowo – Księgowy. Druga lokalizacja to budynek przy ul. Zygmunta Augusta 16, gdzie mieszczą się: Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Budownictwa, Wydział Nieruchomości oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W budynku tym interesantów przyjmuje również Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Ponadto we wszystkich gminach powiatu bydgoskiego funkcjonują Ośrodki Zamiejscowe Wydziału Komunikacji, w których mieszkańcy mogą dokonywać rejestracji pojazdów. W pięciu lokalizacjach na terenie powiatu znajdują się również punkty, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawa i poradnictwo obywatelskie.

Budynek – ul. Konarskiego 1-3

Wejście do budynku od ul. Konarskiego. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia, oprócz schodów, prowadzi również pochylnia. Drzwi otwierają się automatycznie. Na parterze budynku zlokalizowana jest portiernia oraz tablice informacyjne. Na lewo od wejścia znajdują się windy, którymi interesanci mogą dostać się do pomieszczeń Starostwa na drugim piętrze wieżowca (kierownictwo + Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich). Pozostałe ww. wydziały mieszą się na czwartym piętrze biurowca. Można się do nich dostać klatką schodową zlokalizowaną na prawo od wejścia do budynku lub ww. windą (wjeżdżając na pierwsze piętro wieżowca, a następnie kierując się do windy w biurowcu). Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym. Na parterze wieżowca znajduje się toaleta dla interesantów, w tym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, na którym wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych. W przypadku awarii windy w biurowcu interesanci – po uprzednim kontakcie telefonicznym – mogą być obsłużeniu na II piętrze wieżowca w sąsiedztwie Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, a w przypadku awarii wind zarówno w biurowcu, jak i wieżowcu – w holu głównym na parterze – również po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Budynek – ul Zygmunta Augusta 16

Wejście do budynku od ul. Zygmunta Augusta. Przed budynkiem znajduje się parking, ma którym wyznaczono również miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia, oprócz schodów, prowadzi również pochylnia. Drzwi otwiera się ręcznie, nie zostały wyposażone w automat otwierający. Na parterze budynku zlokalizowana jest portiernia oraz tablica informacyjna. Budynek wyposażony jest w windę. W przypadku jakichkolwiek trudności można zasięgnąć informacji w portierni. Na parterze mieści się również toaleta dla interesantów. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku znajduje się na trzecim piętrze. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym. W przypadku awarii wind, interesanci – po uprzednim kontakcie telefonicznym – mogą być obsłużeni w holu na parterze – w sąsiedztwie kancelarii urzędu.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Białych Błotach

Ośrodek zlokalizowany jest na pierwszym piętrze nad Bankiem  Spółdzielczym  przy  ulicy  Guliwera  13 w Białych Błotach. W budynku znajduje się także poczta. Podjazd  dla  wózków  znajduje  się  od  strony  poczty. Do wejścia do  budynku  prowadzą cztery schody. Budynek nie posiada windy. Wchodzimy  głównymi  drzwiami jak do Banku, otwierając drzwi przez pchnięcie ich do środka. Następnie udajemy się prosto schodami na piętro. Do pokonania jest jedenaście schodów do półpiętra, a następnie jeszcze dziewięć na piętro. Po wejściu na górę kierujemy się w lewo na korytarz i prosto do pokoju nr 6, usytuowanego po  prawej stronie. Na korytarzu znajdują się krzesła, które nie utrudniają poruszania się. Obsługa klienta odbywa się bezpośrednio w pokoju. W razie potrzeby, po uprzednim kontakcie telefonicznym, pracownik Starostwa schodzi na parter i przyjmuje dokumenty od osób, które nie są w stanie z różnych przyczyn dostać się do pomieszczeń Ośrodka. W budynku brak toalety dla interesantów. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowany jest ogólnodostępny parking, nie wyznaczono na nim jednak miejsc dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Dąbrowie Chełmińskiej

Ośrodek zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej. Przed wejściem do budynku znajduje się jeden stopień, do wejścia prowadzi również podjazd, który nie koliduje ze wspomnianym stopniem. Drzwi do budynku wyposażono w uchwyt i są otwierane metodą „ciągnąć – pchnąć”. Budynek nie jest wyposażony w windę. Ośrodek mieści się na parterze budynku, a okienko przy którym przyjmowani są interesanci znajduje się na wprost wejścia do urzędu. Na drodze od okienka brak przeszkód architektonicznych. W razie potrzeby, pracownicy Ośrodka mogą obsłużyć interesanta wychodząc na hol lub na parking przez Urzędem, na którym zlokalizowane są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny w pracownikiem Ośrodka). W holu znajdują się stoliki i krzesła, ale umieszczono je pod ścianą, dlatego też nie stanowią żadnej przeszkody dla udających się do stanowiska rejestracji pojazdów. W budynku Urzędu Gminy znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów (na parterze w sąsiedztwie Ośrodka Zamiejscowego), nie jest ona jednak przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Dobrczu

Ośrodek  zlokalizowany jest w budynku przy ul. Długa 50. Jest to budynek jednokondygnacyjny,  przygotowany do obsługi interesantów niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Prowadzi do niego utwardzony chodnik bezpośrednio z wielostanowiskowego parkingu, na którym wyodrębniono również oznakowane miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych.  Drzwi wejściowe do ośrodka otwierane na zewnątrz na zasadzie naciśnięcia klamki.  Próg w drzwiach o wysokości ok. 1,5 cm nie stanowi przeszkody w dostępie do pomieszczeń Ośrodka. Obsługa interesantów odbywa się przez okienko zlokalizowane po prawej stronie bezpośrednio po przekroczeniu drzwi wejściowych. Po przeciwległej stronie okienka umieszczono stolik i krzesła dla oczekujących interesantów. W budynku znajduje się toaleta, z której mogą skorzystać interesanci, nie jest ona jednak przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Koronowie

Ośrodek jest zlokalizowany w budynku przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie. Do budynku wejścia do budynku prowadzi podjazd, znajduje się również podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierają się w prawo Budynek nie posiada windy. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na pierwszym piętrze i aby się do nich dostać należy pokonać jedenaście schodów na półpiętro i następne dziewięć na piętro. Po wejściu należy kierować się w lewo i na wprost do pokoju nr 19. Po lewej stronie korytarza znajduje się stolik i krzesło dla interesantów. Osoby niepełnosprawne, mające trudności w dotarciu na piętro, obsługiwane są przez pracownika Ośrodka na parterze. W budynku – na parterze – znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów, nie jest ona jednak dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku. W sąsiedztwie budynku zlokalizowany jest ogólnodostępnych parking dla interesantów, bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Nowej Wsi Wielkiej

Ośrodek jest zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowa 2 w Nowej Wsi Wielkiej. Wejście do budynku pozbawione barier architektonicznych, drzwi otwierają się poprzez ich popchnięcie. Budynek nie posiada windy. Ośrodek mieści się na parterze, do pokonania wewnątrz budynku są dwa schody  – brak podjazdu. Wejście do pomieszczenia rejestracji – pierwsze drzwi po prawej stronie. Obsługa odbywa się bezpośrednio w pomieszczeniu, a w przypadku niemożności dostania się interesanta do pomieszczenia obsługowego, pracownik wychodzi do osoby oczekującej na korytarzu. Przy wejściu do budynku umieszczono stolik oraz krzesła dla interesantów, nie przeszkadzają one jedna w swobodnym przemieszczaniu się. W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów, nie jest ona jednak dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. W sąsiedztwie budynku znajduje się parking dla interesantów, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Osielsku

Ośrodek jest zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Centralnej 6 w Osielsku. Wchodząc od ulicy Centralnej główną bramą idziemy między budynkiem Ośrodka Zdrowia, a budynkiem mieszkalnym (gdzie znajduje się również Zespół Oświaty w Osielsku). Oba budynki połączone są zadaszonym łącznikiem. Pod łącznikiem po prawej stronie znajdują się drzwi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, te same drzwi służą do wejścia do Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji.  Drzwi otwierane są ręcznie poprzez naciśnięcie klamki. Ośrodek znajduje się na pierwszym piętrze i chcąc tam dotrzeć należy przejść dwa stopnie na parter, następnie czternaście stopni na półpiętro i kolejne osiem na piętro. Po wejściu na piętro i skierowaniu się w stronę GOPS, należy udać się do drugich drzwi po lewej stronie. Brak trwałego oznaczenia numeru pokoju. Budynek nie jest wyposażony w windę. Ośrodek Zdrowia posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym istnieje możliwość skorzystania z jego pomieszczeń w celu obsługi interesanta. W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów, nie jest ona jednak dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. W sąsiedztwie budynku zlokalizowano miejsca parkingowe, z których trzy przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Sicienku

Ośrodek zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy przy ul. Mroteckiej 9 w Sicienku. Przed wejściem do budynku bezpośrednio w ulicy znajduje się jeden stopień, a następnie w obrębie werandy kolejnych pięć. Do budynku można się również dostać przy wykorzystaniu znajdującego się po lewej stronie wejścia – podjazdu. Minąwszy werandę należ się skierować korytarzem w prawo, gdzie znajduje się punkt obsługi interesantów chcących zarejestrować swój pojazd. Okienko obsługowe wyposażone jest w ladę z wzorami wniosków. Nieopodal ustawiono stolik i krzesła dla interesantów. Ich lokalizacja nie stanowi przeszkody w poruszaniu się do punktu obsługi. W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów, nie  jest ona jednak dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. W sąsiedztwie budynku istnieje parking dla klientów urzędu, nie wydzielono na nim miejsc dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Solcu Kujawskim

Ośrodek zlokalizowany jest w bocznym budynku położonym w kompleksie budynków Urzędu Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim. Mieści się na pierwszym piętrze. Do budynku wchodzi się drzwiami bezpośrednio z dziedzińca wewnętrznego. Przed wejściem brak stopni. Drzwi otwierają się przy pomocy klamki. Budynek nie został wyposażony w windę. Po minięciu drzwi wejściowych znajdujemy się na klatce schodowej. Chcąc dotrzeć do pomieszczeń Ośrodka musimy pokonać najpierw dziewięć stopni na półpiętro, a następnie jeszcze kolejne sześć – na ścianach zamontowane są poręcze – pierwsze drzwi po lewej to wejście do Ośrodka. Obsługa odbywa się przez okienko. Z uwagi na wąski korytarz, na piętrze nie ma stanowisk dla interesantów, przy których mogliby wypełnić wnioski. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się przy głównym budynku Urzędu, a przy punkcie informacyjnym ustawiono również krzesła i stolik dla interesantów. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Ośrodka, interesant może zostać obsłużony w głównym budynku. Nie ma również przeszkód, aby pracownik zszedł do interesanta znajdującego się przy wejściu do budynku bocznego. Toaleta ogólnodostępna dla interesantów, która jednak nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się w budynku głównym urzędu. W sąsiedztwie urzędu znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Brzozie

Punkt zlokalizowany jest w budynku przychodni przy ul. Przemysłowej 1B w Brzozie. Jest to budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windę. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Interesanci korzystający z usług punktu mogą skorzystać z sanitariatów przychodni, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie, w którym realizowane jest poradnictwo, jest niewielkie – pomimo to umożliwia obsługę osób z dysfunkcjami narządu ruchu, poruszających się na wózku. Pomieszczenie, w którym udzielane są porady znajduje się na pierwszym piętrze. Osoby niepełnosprawne mogą dotrzeć tam korzystając ze specjalnej windy, która znajduje się w tylnej części budynku. Dojście do budynku (windy) jest swobodne – podjazdy do drzwi głównych oraz windy. Przy głównym wejściu do budynku znajdują się podjazdy oraz podnośnik. Po wyjściu z windy na pierwszym piętrze – drugie pomieszczenie to miejsce udzielania porad prawnych. Oczekujący na udzielenie pomocy korzystają z korytarza, w którym zapewniono miejsca siedzące. Dojście do budynku jest swobodne, w odległości ok 50 m znajduje się parking dla pacjentów, z którego mogą skorzystać również osoby udające się do punktu. Na parkingu wyznaczono specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą poruszać się w towarzystwie psa asystującego.
Budynek spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym oraz edukacji prawnej – osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Stowarzyszenie prowadzące ww. punkt – w ramach złożonej oferty i zawartej umowy – dodatkowo w ramach wolontariatu gwarantuje asystenta osobom uprawnionym, mającym problemy w samodzielnej realizacji prawa do porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku lub innych okoliczności życiowych.

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Dąbrowie Chełmińskiej

Punkt zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej. Przed wejściem do budynku znajduje się jeden stopień, do wejście prowadzi również podjazd, który nie koliduje ze wspomnianym stopniem. Drzwi do budynku wyposażono w uchwyt i są otwierane metodą „ciągnąć – pchnąć”. Budynek nie jest wyposażony w windę. Punkt mieści się na parterze w pokoju nr 8 po wejściu do budynku  z głównego korytarza, należy skręcić w lewo, porady udzielane są w pierwszym pokoju. Na korytarzu znajdują stolik i krzesła dla osób oczekujących na przyjęcie. Pomieszczenie, w którym realizowane jest poradnictwo, jest niewielkie – pomimo to umożliwia obsługę osób z dysfunkcjami narządu ruchu, poruszających się na wózku. Oczekujący na udzielenie porady, mogą skorzystać z korytarza, na którym zapewniono im miejsca siedzące. W budynku Urzędu Gminy znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów (na parterze w sąsiedztwie Ośrodka Zamiejscowego), nie jest ona jednak przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Dojście do budynku jest swobodne. W bezpośrednim sąsiedztwie urzędu, znajduje się parking, z którego mogą skorzystać również osoby udające się do punktu, na parkingu wyznaczono specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą poruszać się w towarzystwie psa asystującego.
Budynek spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym oraz edukacji prawnej – osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Stowarzyszenie prowadzące ww. punkt – w ramach złożonej oferty i zawartej umowy – dodatkowo w ramach wolontariatu gwarantuje asystenta osobom uprawnionym, mającym problemy w samodzielnej realizacji prawa do porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku lub innych okoliczności życiowych.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Solcu Kujawskim

Punkt zlokalizowany jest w budynku „E” Urzędu Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim. Jest to budynek parterowy. Wejście do budynku bez progów, wewnątrz progi i drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poczekalnia oraz miejsce udzielania porad umożliwiają pełną obsługę osób poruszających się na wózkach. Budynek, w którym udzielane są porady jest odrębnym, parterowym budynkiem przeznaczonym do tego celu. Do budynku można dostać się swobodnie, brak progów. W pierwszej części znajduje się poczekalnia, w niej krzesła i stolik. W drugim pomieszczeniu udzielane są porady prawne.  W budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne (znajduje się w części gdzie bezpośrednio udzielane są porady, nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych). Budynek nie sąsiaduje z innymi budynkami, dojście do niego jest swobodne. W odległości ok 500 m znajduje się parking dla klientów urzędu, z którego mogą korzystać również udający się do punktu, na którym są również wyznaczone specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą poruszać się w towarzystwie psa asystującego.
Budynek spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym oraz edukacji prawnej – osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Stowarzyszenie prowadzące ww. punkt – w ramach złożonej oferty i zawartej umowy – dodatkowo w ramach wolontariatu gwarantuje asystenta osobom uprawnionym, mającym problemy w samodzielnej realizacji prawa do porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku lub innych okoliczności życiowych.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Koronowie.

Punkt zlokalizowany jest na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie. Jest to budynek parterowy przeznaczony wyłącznie na potrzeby prowadzeni ww. punktu. Chcąc dostać się do drzwi wejściowych należy pokonać sześć stopni lub skorzystać z podjazdu. W budynku drzwi i progi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poczekalnia oraz miejsce udzielania porad umożliwiają pełna obsługę osób poruszających się na wózkach. Osoby oczekujące na poradę mają zagwarantowane miejsca siedzące. W budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne. Toaleta wymiarami spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, brakuje jednak specjalistycznych uchwytów i poręczy. Miejsca parkingowe dla klientów punktu znajdują się bezpośrednio przed budynkiem. Nie wyznaczono specjalnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą poruszać się w towarzystwie psa asystującego.
Budynek spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym oraz edukacji prawnej – osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sicienku

Punkt zlokalizowany jest w budynku przy ul. Nakielskiej 7 w Sicienku. Wejście do budynku pozbawione jest progów, wewnątrz drzwi i progi dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie przeznaczone na poczekalnię oraz pomieszczenie, w którym udzielane są porady również pozwalają na obsługę osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku. W poczekalni zabezpieczono miejsca siedzące dla oczekujących. W budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne. Toaleta wymiarami spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, brakuje jednak specjalistycznych uchwytów i poręczy. Budynek nie sąsiaduje z innymi budynkami, dojście i dojazd do niego jest swobodny. Przed wejściem do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla klientów punktu, nie wyznaczono specjalnych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Parking jest jednak dość duży i przeznaczony tylko dla osób korzystających z porad prawnych. Osoba niepełnosprawna nie będzie miała problemu z parkowaniem, zwłaszcza, że klienci korzystający z pomocy rejestrowani są na konkretne godziny. Interesanci mogą poruszać się w towarzystwie psa asystującego.
Budynek spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym oraz edukacji prawnej – osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

We wszystkich lokalizacjach urzędu przy załatwianiu spraw można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego  z Polskiego Związku Głuchych. Wymaga to jednak wcześniejszego (przynajmniej trzydniowego)  kontaktu telefonicznego – nr 52 5835422 lub mailowego: info@powiat.bydgoski.pl w celu zabezpieczenia obecności tłumacza.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij