W sprawie:
KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BYDGOSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021.

Data uchwały:
2020-09-16

Numer uchwały:
236/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-09-16