OR-II.0022.22.2020


Protokół Nr 53/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 16 września 2020 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko     - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu
Maria Strąk   - Dyr. PCZO w Koronowie
Andrzej Kubiak    - Dyr. WPKiS
Michał Piaszczyk   - Dyr. WRiFE

1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 02.09.2020 r.

2. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego, będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 233/2020).

3. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie uznania za celowe  zrealizowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 234/2020).


4. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie uznania za celowe  zrealizowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 235/2020).

5. Pan Andrzej Kubiak przedstawił informację podsumowującą konsultacje społeczne dotyczące projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego
na lata 2021-2024”.
Zarząd przyjął przedstawioną informację do wiadomości.

6. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie
Konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 236/2020).

7. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie przedłożenia do konsultacji społecznych projektu „Plan Promocji Powiatu Bydgoskiego na lata 2021-2024”
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 237/2020).

8. Pan Michał Piaszczyk przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Koronowie Pani Izabeli Ciesielskiej.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 238/2020).


9. Pan Michał Piaszczyk przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie Pani Magdalenie Lewandowskiej.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 239/2020).

16. Pani Maria Strąk przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w Koronowie Pani Katarzyny Żubik o wyrażenie zgody na rozbiórkę budynku gospodarczo – garażowego
( zał. nr 2) i jednocześnie przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie budynkami w celach rozbiórkowych.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 240/2020).

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.


 Sekretarz                   Na tym posiedzenie zakończono    
                                  Protokołowała Dorota Januk - Szymańska

 

 

 


Przewodniczący Zarządy Powiatu
Bydgoskiego


Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych