W dniu 14 października 2020 r.  o godz. 9.00  odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu, Komisji Edukacji,Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Opiniowanie materiałów na sesje Rady Powiatu.

5.     Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  posiedzenie odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Powiatu będzie prowadził posiedzenie z siedziby Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (sala 22).

Przewodniczący

Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski