Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 4 listopada 2020 r.  o godz. 10.00  odbędzie się  XV Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.            Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.            Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.            Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

4.            Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

5.            Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

6.            Interpelacje oraz zapytania Radnych.

7.            Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.            Informacja o działalności Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

9.            Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach Powiatu Bydgoskiego za rok 2019/2020.

10.          Informacja o realizacji inwestycji dotyczących dróg powiatowych w 2020 r.

11.          Informacja o działaniach mających na celu promocję Powiatu bydgoskiego w roku 2020.

12.          Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia „Planu Promocji Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 – 2024”.

13.          Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2021-2024”.

14.          Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2021.

15.          Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę nr 97/XV/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bydgoskim na lata 2016-2020.

16.          Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę nr 103/XVI/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

17.          Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę nr 96/XV/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej i Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020”.

18.          Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oraz montaż wraz z automatyką bramy wjazdowej przy Szkole Muzycznej I stopnia”.

19.          Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2020.

20.         Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2021 rok za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych  pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

20.          Wolne głosy.

21.          Zamknięcie obrad sesji.

…….

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  sesja odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z siedziby Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (sala 22).

Obrady będą transmitowane  https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=830  

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski