OR-II.0022.30.2020

Protokół Nr 61/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 18 listopada 2020 r.


Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak   - Wicestarosta Bydgoski
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko    - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto
i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10.11.2020 r.

2. Pan Wojciech Porzych przestawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zaliczenia drogi Trzęsacz- Zła Wieś (gm. Dobrcz) do kategorii dróg gminnych..
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 271/2020).

3. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 272/2020).

4. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 Sekretarz                    Na tym posiedzenie zakończono    
                                    Protokołowała Katarzyna Burza

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych