OR-II.0022.31.2020

Protokół Nr 62/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 25 listopada 2020 r.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych   - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak   - Wicestarosta Bydgoski
Leszek Czerkawski   - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko    - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu

1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18.11.2020 r.

2. Pan Andrzej Kubiak przestawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2021 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w zakresie kultury fizycznej w 2021 roku  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 273/2020).

3. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. 
Pan Marek Staszczyk zapytał z jakich środków są finansowane punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Pani Grażyna Czepanko odpowiedziała, że jest to zadanie zlecone i dostajemy wystarczającą ilość środków finansowych na zabezpieczenie funkcjonowania bezpłatnych punktów obsługi prawnej.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 274/2020).

4. Pan Andrzej Kubiak przedstawił informację o realizacji  w 2020 roku ważniejszych imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych organizowanych bądź współorganizowanych
przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
Zarząd zarekomendował przedstawiony materiał na posiedzenia Komisji i Sesję Rady Powiatu (zał. Biuro Rady Powiatu- teczka spraw OR-III.0002 z 2020).

5. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2020.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 275/2020).

6. Sprawy bieżące:
•Pan Marek Staszczyk zadeklarował wsparcie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu konkursu pn.” Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”, w zakresie pomocy merytorycznej i zakupu nagród dla laureatów powyższego konkursu.


Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 Sekretarz                                                Na tym posiedzenie zakończono    
                                                               Protokołowała Dorota Januk - Szymańska

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych