W dniu 28 grudnia 2020 r.  o godz. 12.00  odbędzie się  posiedzenie, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Realizacja w 2020 r. kalendarza ważniejszych imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

5.       Realizacja programów unijnych z udziałem szkół Powiatu Bydgoskiego w 2020 r.

6.       Informacja o pracy Komisji w 2020 r.

7.       Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.

8.       Opiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu.

9.       Wolne głosy i wnioski.

10.    Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  posiedzenie odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Wojnowska