W dniu 16 grudnia 2020 r.  o godz. 14.00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Informacja o realizacji inwestycji dot. dróg powiatowych w 2020 roku i plan na rok 2021.

5.     Podsumowanie realizacji planu pracy Komisji w 2020 roku.

6.     Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

7.     Sprawy bieżące Komisji, wolne głosy i wnioski.

8.     Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  posiedzenie odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Przewodniczący Komisji

Robert Baranowski