W dniu 21 grudnia 2020 r.  o godz. 13.00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Analiza projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2021 i omówienie wieloletniej prognozy finansowej.

5.     Informacja o pracy Komisji w roku 2020.

6.     Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.

7.     Opiniowanie materiałów na sesję.

8.     Wolne głosy i wnioski.

9.     Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  posiedzenie odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Przewodniczący Komisji

Romuald Góralczyk